Електрични мерења на неелектрични величини

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Електрични мерења на неелектрични величини

2.    Код

3ФЕИТ03Л001

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Марија Чундева-Блајер

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Основи на електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со мерните системи и елементите на мерните системи. Основни сензорски технологии. Проучување на методите за мерење на различни неелектрични величини по електричен пат. Запознавање со процесни и мониторинг системи. Примена на современа виртуелна инструментација и комјутерска техника за мерења на неелектрични величини.

11.    Содржина на програмата: Вовед во електричните мерења на неелектрични величини. Примена на мерни системи. Елементи на мерен систем. Избор на соодветен мерен уред или систем. Развој и поделби на сетилата за мерење неелектрични големини по електричен пат. Основни сензорски технологии. Импедансни сетила. Генераторски сетила. Фреквециски сетила. Оптички сетила. Микросензори и специјални технологии во сензорска техника. Паметни сензори. Мерен шум. Обработка на мерни сигнали. А/Д конверзија. Пренос на мерни сигнали на далечина. Мерење на механички големини (димензии, поместување, брзина при транслација и ротација, забрзување, маса, сила, момент на сила, напрегање, притисок). Мерење на звук, бучавост и вибрации. Мерење на брзина, проток и ниво на флуиди. Мерење на влажност. Мерење на температура. Мерење на радијација. Системи за процесни мерења и мониторинг системи. Современа виртуелна инструментација и компјутерска техника за мерења на неелектрични величини.

12.    Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и вежбите

20.  Начин на полагање на испитот

Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, во времетраење од 90 минути), тестови кои се спроведуваат во текот на часовите и тест од лабораториски вежби (по завршување на вежбите). За студентите кои ги положиле парцијалните испити и тестот од лабораториски вежби, може да се спроведе завршен устен испит преку презентација и одбрана на проектна работа (времетраење 60 минути). Во конечната оценка влeгуваат поените од парцијалните испити, тестовите и завршниот устен испит и бодови од присуство на часови.
Во предвидените испитни сесии се полага писмен испит (времетраење 120 минути). За студентите кои го положиле писмениот испит и тестот од лабораториски вежби, се спроведува завршен устен испит преку презентација и одбрана на проектна работа (времетраење 60 минути). Во конечната оценка влагуваат поените од писмениот испит, тестовите и завршниот устен испит.
Студентот треба да изработи и одбрани проектна работа задача.

21.  Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Alan Morris Measurement and Instrumentation Principles Butterworth-Heinemann 2001

2

Rosemary Taylor Data Acquisition for Sensor Systems Springer 2010

3

Gerard Meijer Smart Sensor Systems John Wiley & Sons Ltd. 2008

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Марија Чундева-Блајер Електрични мерења на неелектрични величини УКИМ-ФЕИТ (интерна скрипта) 2016

2

Драган Станковиќ Физичко Техничка Мерења Универзитет- Београд 1997