Електрично осветление

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Електрично осветление
2. Код 4ФЕИТ09З007
3. Студиска програма ЕЕС
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар IV/7 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Рубин Талески
9. Предуслов за запишување на предметот Положени: Физика 1, Физика 2
10. Цели на предметната програма (компетенции). Запознавање со основите на светлотехниката, светлинските извори, системите на осветление и проектирање на внатрешно и надворешно осветление. Проектирање на едноставни системи за електрично осветление (избор на соодветни светлински извори, светилки и фотометриски пресметки)
11. Содржина на програмата: Светлина, гледање и боја. Основни светлотехнички големини и поими. Светлотехнички својства на материјалите. Електрични сијалици. Светилки. Системи на електрично осветление. Внатрешно осветление. Осветление на улици и патишта. Осветление на спортски објекти. Светлотехнички мерења.
12.Методи на учење Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 1 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 30
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 20
17.3. Активност и учење 5
17.4. Завршен испит 75
18. Критериуми за оценување до 54 бодови 5 (пет) (F)
од 55до 63 бодови 6 (шест) (E)
од 64до 71 бодови 7 (седум) (D)
од 72до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 91 бодови 9 (девет) (B)
од 92до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Присуство на предавања и вежби (min 80%) и предадени 2 програмски и 2 домашни задачи со најмала оценка од 60%.
20. Начин на полагање на испитот Писмен испит
Два парцијални испита (по 120 min) или завршен испие (180 min)
Студентот треба да ги изработи предвидените домашни и проектни задачи и истите да ги предаде според објавената динамика на веб страницата за предметот.
Завршната оценка се определува поените добиени од испитите, домашните и проектните задачи според соодветните тежински коефициенти.
За време на испитот не е дозволено користење литература во печатена или електронска форма, како и мобилен телефони, таблети или кој било друг електронски уред. Употреба на калкулатор е дозволена, но не е дозволено користење на мобилни телефони, таблети или слични електронски уреди.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Р. Талески и Д. Рајичиќ Вовед во светлотехника Електронско рецензирано издание 2007
2 Д. Рајичиќ Електрично осветление ЕТФ Скопје 1993
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 IESNA IESNA Lighting Handbook 9th Edition IESNA 2000