Електроника

Последна измена: септември 17, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Електроника

2.    Код

3ФЕИТ05З018

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

II/3

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Јосиф Ќосев, Д-р Томислав Карталов

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Основи на електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Располага со фундаментална база инженерски знаења од електрониката и општ преглед на областа електроника. Разбира техничка документација поврзана со електронски елементи и склопови. Може самостојно да ги надогради знаењата од електрониката според професионалните потреби. Компетентно комуницира со специјалисти за електроника при спецификација на технички барања за електронска опрема.

11.    Содржина на програмата: 1. Вовед, општи информации, полупроводници. 2. Диода, кола со идеални диоди. Типови диоди и нивна примена. 3. Биполарен транзистор, карактеристики и принцип на работа, подрачја на работа. 4. Тиристор, принцип на работа. Дијак, тријак. Мосфет, карактеристики и принцип на работа. Подрачја на работа. 5. Насочувачи. Типови насочувачи. Стабилизатори. Управувани насочувачи со тиристори. 6. Засилувачи: основни поими, параметри на засилувачите, поларизација, мали наспроти големи сигнали. Засилувачи со транзистор и со мосфет. 7. Фреквенциска зависност на засилувањето. 8. Колоквиумска седмица. 9. Засилувачи со директна спрега и со негативна повратна врска. 10. Операциски засилувачи. Основни поими, основни кола и нивна примена. 11.Осцилатори, основни концепти и примери. Линеарно обликување на сигнали. 12. Нелинеарно обликување на сигнали. 13. Булова алгебра, логички кола, комбинациони мрежи. Секвенцијални мрежи. Бројачи. 14. А/Д и Д/А конвертори. Дигитални системи. Составни компонент

12.    Методи на учење Предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, домашни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

90

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

20

17.4. Завршен испит

80

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Изработени лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети, самоевалуација, разговори со студентите.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith Microelectronic Circuits – Sixth Edition Oxford University Press 2009

2

Методија Камиловски Електроника 1 – Електронски елементи ФЕИТ – Скопје 2005

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Howe, R. T., C. G. Sodini Microelectronics: An Integrated Approach. Prentice Hall 1996