Енергија и одржлив развој

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Eнергија и одржлив развој

2.    Код

3ФЕИТ06З002

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

II/3

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

Д-р Снежана Чундева

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Оспособеност да се идентификува и објасни влијанието на енергетскиот сектор врз животната средина и да се предложат мерки и решенија за одржлив развој.

11.    Содржина на програмата: Вовед за одржлив развој и значење од апект на економија, животната средина и општеството. Извори на енергија. Влијание на енергетскиот сектор врз животната средина. Прописи, норми и меѓународни договори. Мерки за заштита на животната средина. Енергетска ефикасност и почисто производство. Можности и перспективи кон остваување на одржлив електроенергетски систем.

12.    Методи на учење: Предавања – Power Point презентации Вежби – работа во групи, разработка на студии на случај, изработка на семинарски трудови.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 1 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

15

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

15

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

20

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

посетеност на настава и реализирани активности 15.2, 16.1, 16.2

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

внатрешна евалуација и анкета

22.    Литература

22.1. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Mulder KarelSustainable development for engineers, a handbook and resource guideDelft University of technology