Физика 2

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Физика 2

2.    Код

3ФЕИТ08Л017

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

I/2

7.    Број на ЕКТС

7.00

8.    Наставник

Д-р Верка Георгиева, Д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска, Д-р Маргарита Гиновска, Д-р Христина Спасевска

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Физика 1

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Користење на физичките законитости од модерната физика при моделирање и решавање на конкретни проблеми во инженерството.

11.    Содржина на програмата Оптика: електромагнетен спектар на зрачење, геометриска оптика, физичка оптика, фотометрија. Зрачење на апсолутно црно тело: закони за топлинско зрачење, Планков закон. Фотони, фотоелектричен ефект. Атомска физика: Боров модел на атомот, атомски спектри, рендгенски зраци и Комптонов ефект, бранова природа на материјата. Квантна механика: Де Бролиева хипотеза, Хајзенбергов принцип на неопределеност, Шредингерова равенка. Физика на цврсто тело: зонска теорија, структурни, топлински и магнетни својства на цврстите тела, вовед во теорија на полуспроводници, суперспроводливост. Состав и својства на атомско јадро. Природна радиоактивност. Нуклеарни земнодејства и реакции. Основи на нуклеарна енергетика.

12.    Методи на учење: Предавања, презентации, аудиториски и лабораториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

210

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

20

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 49 бодови

5 (пет) (F)

од 50 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Изработени лабораториски вежби

20. Начин на полагање на испитот

Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, во времетраење од 120 минути), тестови кои се спроведуваат во текот на часовите и тест од лабораториски вежби (по завршување на вежбите, …). За студентите кои ги положиле парцијалните испити и тестот од лабораториски вежби, се смета дека испитот е положен. Останатите студенти полагаат завршен испит нa целиот наставен материјал (времетраење 120 минути). Во конечната оценка влагуваат поените од парцијалните испити/ завршниот испит и тестовите.

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Вера Георгиева Предавања по предметот Физика 2 ФЕИТ, УКИМ 2016

2

Х. Спасевска, М. Гиновска, В. Георгиева Предавања по предметот Физика 2 ФЕИТ, УКИМ 2016

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

С. Торнтон, Е. Рекс Модерна физика за научници и инженери Табернакул 2010

2

П. Типлер Физика за научници и инженери, 2 Worth Publishers 1999