Интелигентни ИКТ инфраструктури

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Интелигентни ИКТ инфраструктури

2.    Код

3ФЕИТ10Л017

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Лилјана Гавриловска

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со карактеристиките на IoT мрежни концепти релевантни за изградба на ИКТ инфраструктури.  Разбирање на концептот на кратко-дометни мрежи (сензорски мрежи, RFID, NFC) и персонално омрежување (PAN, BAN). Анализа и дизајн на ад-хок мрежи. Елементи на ИКТ инфраструктури и комуникации во облак. Способност за развој на IoT сервиси и апликации (примери). Тенденции на развој во насока на IoE.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Персонални мрежи WPAN (Bluetooth). Сензорски мрежи (стандарди – IEEE 802.15.x, архитектури, протоколи, апликации). RFID, NFC. Базични концепти во ad-hoc безжични мрежи. MAC и рутирачки протоколи во ad-hoc мрежи. Концепт на Интернет на нештата (Internet of Things – IoT). Меѓумрежно поврзување во IoT. Поврзување во облак. Aпликации и сервиси поврзани со концептите на IoT (на пр. интелигентни домови, интелигентен транспорт, интелигентни градови.)  Иден развој (Internet of Everything – IoE).

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

L. Gavrilovska, R. Prasad

Ad-hoc networking towards seamless communications

Springer

2006

2

S. Greengard

The Internet of Things

MIT press

2015

3

L.Gavrilovska,S.Krco,V.Milutinovic, I. Stojmenovic, R. Trobec

Application and Multidisciplinary Aspects of Wireless Sensor networks: concepts, integration and case studies

Springer

2011

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R. Prasad

My personal Adaptive Global NET (MAGNET)

Springer

2009

2

 

IEEE 802.15 standards