Компјутерски архитектури

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Компјутерски архитектури

2.    Код

3ФЕИТ07Л010

3.    Студиска програма

КСИАР, КТИ, КХИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

II/4

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Данијела Ефнушева

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните концепти на компјутерските архитектури, организација на компјутерски систем, процесирачка единица, асемблер, контролна единица. По завршување на курсот студентите ќе бидат оспособени за разбирање и користење на елементите од компјутерските архитектури, како и за асемблерско програмирање.

11.    Содржина на програмата: ВОВЕД  во архитектури на компјутери. Дефиниција на Организација на компјутери и рaзлични реализации на компјутери.  Pерформанси на компјутери и процесори. Дефинирање на составни делови на компјутерските системи. Дефинирање на време на одговор и пропусна моќ.  Инструкции: Јазик на компјутерите. MIPS архитектура за 32-битни непосредни вредности и адреси. Паралелизам и синхронизација на инструкции. Аритметика за компјутерите.   Процесор: Едноставна имплементациска шема. Проточно извршување на инструкциите. Податочни хазарди. Паралелизација кај инструкциите. ARM Cortex-A8 и Intel Core i7 проточно извршување. Паралелизам на инструкциско ниво и матрично множење.  Напредно ниво: вовед во дигитално проектирање со помош на HDL. Мемориска хиерархија. Парарелни процесори од клиент до облак.

12.    Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.   Начин на полагање на испитот

Два парцијални испити во текот на семестарот во времетраење од по 150 минути или еден завршен писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 150 минути (110 минути практичен дел и 40 минути теоретски дел). Оценување и на лабораториските вежби. Во конечната оцена влегуваат поените од писмениот испит и лабораториските вежби.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, како и калкулатор, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Patterson D.A, Hennessy  J.L. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 5th Ed. Morgan Kaufmann 2013

2

Џон Л. Хенеси, Дејвид А. Петерсон Компјутерска архитектура превод влада 2011

3

Ендрју С. Таненбаум Структурирана компјутерска организација превод влада 2012

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

S. Dandamudi Fundamentals of Computer Organization and Design Springer 2003

2

William Stallings Computer Organization and Architecture, Global 10th Ed. Pearson 2016