Комуникациски вештини

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Комуникациски вештини

2.    Код

3ФЕИТ04Л010

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

Д-р Невенка Китева Роглева

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења и вештини за успешна деловна и стручна комуникација при работа и активности во областа на електротехниката и креирање техничка документацијa. Стекнување на вештини за тимска работа на проекти, организирање, водење и реализирање на состаноци.

11.    Содржина на програмата: Ефективни комуникациски вештини во инженерската пракса.Права и одговорности во комуникацијата. Модел и процес на комуникација. Механизми на процесот на комуникација. Бариери за добра комуникација Комуникација за академски цели. Пребарување, истражување, дефинирање на цели. Веродостојност на информација.  Невербалната комуникација и говор на телото Слушање и говорење. Пренесување на информација, емоции, вредности. Пасивно и активно слушање. Парафразирање и аргументирање. Типови на состаноци според целта, составот на учесниците, според начинот на одржување. Дневен ред и подготовка на состаноци. Брифинзи. Формална и неформална комуникација во проектите. Индивидуалната / тимска работа на проектни задачи. Комуникација во тимови. Мотивација и охрабрување на учесниците во тимот. Стратегии за разрешување на проблеми, компромис или win win стратегија. Интерперсонална и техничка комуникација.  Презентација на проект и научен труд. Комуникација за ефективно лидерство.

12.    Методи на учење: Предавања, вежби и практична демонстрација на комуникациските и презентациските вештини од инженерски аспект.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 1 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

15

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

10

16.3. Домашно учење

20

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

17.2. Семинарска работа/проект

80

17.3. Активност и учење

20

17.4. Завршен испит

100

18.    Критериуми за оценување

до 109 бодови

5 (пет) (F)

од 110 до 129 бодови

6 (шест) (E)

од 130 до 149 бодови

7 (седум) (D)

од 150 до 169 бодови

8 (осум) (C)

од 170 до 184 бодови

9 (девет) (B)

од 185 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирање на активности од 15.1-16.3

20.    Начин на полагање на испитот

Домашни задачи, пишување на есеј, подготовка на презентација и презентирање, активности за време на часови. Писмен испит на крај од семестар во времетраење од 1 час

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети и прашалници

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

CLIFFORD A. WHITCOMB, LESLIE E. WHITCOMB EFFECTIVE INTERPERSONAL AND TEAM COMMUNICATION SKILLS FOR ENGINEERS JohnWiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2013

2

Raymond Greenlaw, Raymond Greenlaw Technical Writing, Presentational Skills, and Online Communication: Professional Tools and Insights IGI Global 2012

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ralph L. Kliem Effective Communications for Project Management Auerbach Publications Taylor & Francis Group 2008