M2M Комуникации

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

M2M Комуникации

2.    Код

3ФЕИТ10З001

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Александар Ристески, Д-р Борислав Поповски, Д-р Валентин Раковиќ, Д-р Венцеслав Кафеџиски, Д-р Владимир Атанасовски, Д-р Зоран Хаџи-Велков, Д-р Лилјана Гавриловска, Д-р Марко Порјазоски, Д-р Перо Латкоски, Д-р Славче Пејоски, Д-р Томислав Шуминоски, Д-р Тони Јаневски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со М2М (Machine-to-machine) комуникации. Запознавање со индустриски комуникациски системи и примена на машина—машина комуникацијата во истите. Користење на M2M во капиларни мрежи, клеточни мрежи, IoT и мрежи за комуникација возило-со-возило.

11.    Содржина на програмата: Вовед и запознавање со (Machine-to-machine) комуникации. Индустриски комуникациски системи: фиксни и безжични мрежи за автоматско управување. M2M и капиларни мрежи. M2M и целуларни мрежи: примена во GSM и LTE мрежи. Internet-of-Things (IoT) концепти и мрежи. Примена на M2M во комуникација возило-со-возило.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

35

16.2. Самостојни задачи

20

16.3. Домашно учење

50

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

David Boswarthick,Omar Elloumi, and Oliver HersentM2M Communications – A System ApproachWiley2012

2

William WebbUnderstanding Weightless: Technology, Equipment, and Network Deployment for M2M Communications in White SpaceCambridge University Press2012

3

Carles Anton-Haro, Mischa DohlerMachine-to-Machine (M2M) Communications: Architecture, Performance and ApplicationsWoodhead Pub2015

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Oliver Hersent, David Boswarthick, Omar ElloumiThe Internet of Things: Key Applications and ProtocolsWiley2012