Математика 1

Објавено: октомври 12, 2018

1. Наслов на наставниот предмет

Математика 1

2. Код

3ФЕИТ08З009

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4. Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5. Степен

Прв циклус студии

6. Академска година/семестар

I/1

7.    Број на ЕКТС

7.00

8.    Наставник

Д-р Анета Бучковска, Д-р Билјана Јолевска-Тунеска, Д-р Билјана Начевска-Настовска, Д-р Весна Андова, Д-р Катерина Санева Хаџи-Велкова, Д-р Сања Атанасова, Д-р Соња Геговска-Зајкова

9.    Предуслов за запишување на предметот

10. Цели на предметната програма (компетенции). Да се усвојат основните поими и алатки од диференцијално и интегрално сметање на реална функција од една реална променлива кои се неопходни за проучување на електротехниката.

11. Содржина на програмата: Низи од реални броеви, гранична вредност на низи, особини и операции со конвергентни низи, некои специјални низи. Реални функции од една реална променлива, особини, гранична вредност на функција, некои специјални гранични вредности. Прв извод на реална функција од една реална променлива  и негова геометриска интерпретација, тангента и нормала на крива во рамнина, основни правила на диференцирање, прв диференцијал, изводи и диференцијали од повисок ред, основни теореми на диференцијалното сметање, примена на изводи, Лопиталово правило, Тајлорова теорема, испитување тек и скицирање график на функција. Неопределени интеграли и методи за нивно решавање, определени интеграли, основни теореми на интегралното сметање, формула на Њутн-Лајбниц, несвојствени интеграли, примена на определените нтеграли во геометрија.

12.    Методи на учење :Предавања, презентации, аудиториски вежби, самостојна работа

13. Вкупен расположив фонд на часови

3 + 3 + 0 + 0

14. Распределба на расположивото време

210

15. Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

90

17. Начини на оценување

17.1. Тестови

35

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

65

18. Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

положен влезен колоквиум

20. Начин на полагање на испитот

Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (во 8. и 15. недела од семестарот, во времетраење од најмногу 90 минути) , а во текот на часовите може да се спроведат и тестови. Во предвидените испитни сесии се полага писмен испит (времетраење најмногу 135 минути). За студентите кои ги положиле парцијалните испити, односно писмениот испит, може да се спроведе завршен устен испит (времетраење најмногу 60 минути). Во конечната оценка влегуваат поените од парцијалните испити, односно писмениот испит, како и поените од тестовите и завршниот устен испит.

21. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Н.Тунески, Б. Јолевска-Тунеска Диференцијално сметање УКИМ 2009

2

Н.Тунески, Б. Јолевска-Тунеска Интегрално сметање УКИМ 2011

3

С. Геговска-Зајкова, К. Хаџи-Велкова Санева Диференцијално и интегрално сметање на реални функции од една реална променлива ФЕИТ/УКИМ 2015

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

С. Геговска-Зајкова,  Г. Трајковски, А. Бучковска Збирка решени испитни задачи од математика 1 1996

2

Б. Јолевска –Тунеска, С. Геговска-Зајкова, Е. Хаџиева, К. Санева, Б. Начевска-Настовска Збирка решени испитни задачи од математика 2 УКИМ/Електротехнички факултет 2004

3

Г. Џејмс Математика на модерен инженеринг АРС Ламина 2009