Мобилна роботика

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Мобилна Роботика

2.    Код

3ФЕИТ01Л009

3.    Студиска програма

КСИАР

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Горан Стојановски

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со предизвиците на моделирање и управување со мобилни роботи. Оспособување на студенти за работа со мобилни роботи и имплементација на алгоритми за интерпретација на околината и нивно управување, процесирање на податоци и мапирање на непосердната околина на роботите.

11.    Содржина на програмата: Вовед и мотивација; Концепти на локо-моторни системи. Основи на погони за придвижување на роботи; Сензори и актуатори за мобилни роботи; Кинематика и динамика на мобилни роботи – земни возила; Кинематика и динамика на мобилни роботи – летала. Концепти на управување на земни возила и летала. Локализација, перцепција и СЛАМ.

12.    Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

45

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

30

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

40

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Уредно изработени лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Roland Siegwart, Illah Reza Nourbakhsh, Davide ScaramuzzaIntroduction to Autonomous Mobile Robots, Second EditionMIT Press2011

2

Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, Dieter FoxProbabilistic RoboticsMIT Press2005