Моделирање, симулација и идентификација

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Моделирање, симулација и идентификација

2.    Код

3ФЕИТ01Л010

3.    Студиска програма

КСИАР

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Душко Ставров

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Совладување на теоријата и праксата на моделирање, симулација и идентификација на динамичките системи Способност за решавање со помош на класичните методи на многу широк опсег практични задачи и проблеми од областа на моделирањето, симулацијата и идентификацијата на динамички системи без оглед на нивната природа; способност за користење на готови програмски пакети за симулација и идентификација на истите системи.

11.    Содржина на програмата: Моделирање: увод, постапки за градба на модели, математички модели. Моделирање на “црна кутија”. Претставување во временски домен. Претставување во фреквентен домен: фреквентна преносна функција, спектар на сигналите, трансформација на спектрите. Идентификација. Идентификација во фреквентно подрачје. Параметарска идентификација. Метод на најмали грешки. Одредување рекурентен параметарски модел. Идентификацијата во пракса. Избор на структурата на моделот. Симулација. Програмскиот пакет МАТЛАБ и неговите придружни пакети за идентификација и симулација на динамички системи, програмскиот пакет МАТЕМАТИКА и неговиот специјализиран пакет за автоматско управување. Нумеричко решавање диференцијални равенки. Примена.

12.    Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

45

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

30

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 49 бодови

5 (пет) (F)

од 50 до 59 бодови

6 (шест) (E)

од 60 до 69 бодови

7 (седум) (D)

од 70 до 79 бодови

8 (осум) (C)

од 80 до 89 бодови

9 (девет) (B)

од 90 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

успешно завршени лабораториски вежби

20.  Начин на полагање на испитот

Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, во времетраење од 120 минути), тестови кои се спроведуваат во текот на часовите и тест од лабораториски вежби (по завршување на вежбите).
1. За студентите кои ги положиле парцијалните испити, како замена за завршниот писмен испит, може да се спроведе и завршен устен испит (времетраење до 60 минути). Во конечната оценка влагуваат поените од парцијалните испити, тестовите и завршниот устен испит (ако е спроведен).
2. Во предвидените испитни сесии се полага завршен писмен испит (времетраење 120 минути). За студентите кои го положиле завршниот писмен испит, може да се спроведе и завршен устен испит (времетраење до 60 минути). Во конечната оценка влагуваат поените од завршниот писмен испит, тестовите и завршниот устен испит (ако е спроведен)

21.  Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

P.P.J. van den Bosch, A.C. van der Klauw Modeling, Identification and Simulation of Dynamical Systems CRC Press 1994

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Е. Лазаревска Предавања по предметот моделирање, симулација и идентификација ФЕИТ- Скопје 2015

2

Институт за АСИ Лабораториски практикум по предметот моделирање, симулација и идентификациа ФЕИТ – Скопје 2015