Моделирање, симулација и идентификација

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Моделирање, симулација и идентификација

2.    Код

3ФЕИТ01Л010

3.    Студиска програма

КСИАР

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Елизабета Лазаревска

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Совладување на теоријата и праксата на моделирање, симулација и идентификација на динамичките системи Способност за решавање со помош на класичните методи на многу широк опсег практични задачи и проблеми од областа на моделирањето, симулацијата и идентификацијата на динамички системи без оглед на нивната природа; способност за користење на готови програмски пакети за симулација и идентификација на истите системи.

11.    Содржина на програмата: Моделирање: увод, постапки за градба на модели, математички модели. Моделирање на “црна кутија”. Претставување во временски домен. Претставување во фреквентен домен: фреквентна преносна функција, спектар на сигналите, трансформација на спектрите. Идентификација. Идентификација во фреквентно подрачје. Параметарска идентификација. Метод на најмали грешки. Одредување рекурентен параметарски модел. Идентификацијата во пракса. Избор на структурата на моделот. Симулација. Програмскиот пакет МАТЛАБ и неговите придружни пакети за идентификација и симулација на динамички системи, програмскиот пакет МАТЕМАТИКА и неговиот специјализиран пакет за автоматско управување. Нумеричко решавање диференцијални равенки. Примена.

12.    Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

45

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

30

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 49 бодови

5 (пет) (F)

од 50 до 59 бодови

6 (шест) (E)

од 60 до 69 бодови

7 (седум) (D)

од 70 до 79 бодови

8 (осум) (C)

од 80 до 89 бодови

9 (девет) (B)

од 90 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

успешно завршени лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

P.P.J. van den Bosch, A.C. van der KlauwModeling, Identification and Simulation of Dynamical SystemsCRC Press1994

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Е. ЛазаревскаПредавања по предметот моделирање, симулација и идентификацијаФЕИТ- Скопје2015

2

Институт за АСИЛабораториски практикум по предметот моделирање, симулација и идентификациаФЕИТ – Скопје2015