Моделирање бази на податоци

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Моделирање бази на податоци
2. Код 4ФЕИТ07Л009
3. Студиска програма КТИ,КХИЕ,КСИАР,ТКИИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар III/6, IV/8, II/4 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Горан Јакимовски
9. Предуслов за запишување на предметот Положен: Податочни структури и програмирање
10. Цели на предметната програма (компетенции). Моделирање со помош на EA и EEA дијаграми. Пишување на прашалници со помош на SQL и релациона алгебра. По завршување студентот ќе може да проектира сопствени бази на податоци, да ги одржува и да пишува SQL прашалн
– ќе знае да моделира база на податоци од почеток, дефинирање на сите ограничувања и нормализации
– ќе знае да ги преведе барањата на клиентот во модел од базите на податоци
– ќе знае да го мапира моделот во база на податоци во mysql
– ќе знае да работи со релациони бази на податоци и да пишува прашалници
– ќе може да дефинира тригери и индекси
11. Содржина на програмата: ВОВЕД во податочни структури. Физичка организација на меморија. Концепт на податок. Различни податочни структури. Дефинирање на блокови. PILE, Хеширање, B, B+, B* огранизација на меморија. Организација на диск. Сместување на податоци и пристап до дискови. Оптимизација на пристапувањето.
Модели на реален свет. Класен дијаграм.
Вовед во Ентитет-Асоцијација дијаграм. Проширен ЕА дијаграм. Моделирање. Мапирање на ПЕА дијаграм во Релациони бази на податоци. Креирање на табели со SQL синтакса. Разлики помеѓу SQL бази на податоци и релациони бази на податоци.
Поставување на прашања. Релациона алгебра. Релациони пресметки. Напредни оператори и резултати од прашањата во релациона алгебра.
Вовед во SQL прашања. SQL синтакса. Резултат од прашањата. Мулти-множества. Агрегатни функции. Дефинирање на функционална зависност на податоците. Разрешување на функционална зависност. Нормализација на податоци. Нормални форми. Дефинирање на настани. Тригери (окинувачи)
12.Методи на учење Предавања, аудиториски и лабораториски вежби
13. Вкупен расположив фонд на часови 2 + 2 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 30
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 45
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 25
16.2. Самостојни задачи 20
16.3. Домашно учење 60
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 0
17.3. Активност и учење 0
17.4. Завршен испит 100
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Лабораториски вежби
20. Начин на полагање на испитот Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, со времетраење од 120 минути, со дополнителни 30 минути), кои се состојат од теоретски дел и практичен дел. Студентите имаат опција да го полагаат предметот и на испит, доколку не сакаат преку парцијалните испити. Студентите мора да ги полагаат и практичниот и теоретскиот дел, притоа тие се полагаат истовремено. Теоретскиот дел се состои од кратки прашања поврзани со материјалот, додека пак практичниот дел е каде студентите добиваат барања за моделирање, дизајн и изработка на база на податоци, проследена со пишување на SQL прашања.
Теоретскиот дел носи 30% од поените, додека пак практичниот 70% од поените за оценката.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евелуација и анкета
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Рамез Елмасри, Шамкант Б. Навати Основи на системи со бази на податоци Превод на влада 2015
2 C.J. Date An introduction to database systems Pearson 2015
3 Х. Гарсија Молина, Џ. Д. Улман, Џ. Видом Системи за бази на податоци Превод влада 2008