Нанометрологија и стандардизација

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Нанометрологија и стандардизација

Код: 3ФЕИТ08018

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Христина Спасевска

Цели на предметната програма (компетенции): Здобивање знаења од областа на метрологијата на нанотехнологиите, карактеризацијата на наноструктутите и стандардизцијата со цел индустриско добивање на нанопроизводи.

Содржина на предметната програма: Вовед во метрологијата на микро и нанотехнологиите.Терминологија и номенклатура во нанотехнологиите. Метролошки техники за мерење на нано вредности и ограничувачки фактори. Мерење на еднодимензионални, дведимензионални и тридимензионални структури. Неодреденост при мерњее на нано димензии. Метролошки принципи за индустриско добивање на нано производи. Стандарди во нанотехнологиите, основни области на стандардизацијата во нанотехнологиите.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Richard LeachFundamental Principles of Engineering NanometrologyWilliam Andrew2009
2Vladimir Murashov, John HowardNanotechnology StandardsSpringer2011
3Günter Wilkening, Ludger KoendersNanoscale Calibration Standards and MethodsJohn Wiley & Sons2006
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1David J. WhitehouseHandbook of Surface and NanometrologyTaylor & Francis2010
2Wei-Hong ZhongNanoscience and Nanomaterials: Synthesis, Manufacturing and Industry ImpactsDEStech Publications, Inc2012