Нанометрологија и стандардизација

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Нанометрологија и стандардизација

Код: 3ФЕИТ08018

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Христина Спасевска

Цели на предметната програма (компетенции): Здобивање знаења од областа на метрологијата на нанотехнологиите, карактеризацијата на наноструктутите и стандардизцијата со цел индустриско добивање на нанопроизводи.

Содржина на предметната програма: Вовед во метрологијата на микро и нанотехнологиите.Терминологија и номенклатура во нанотехнологиите. Метролошки техники за мерење на нано вредности и ограничувачки фактори. Мерење на еднодимензионални, дведимензионални и тридимензионални структури. Неодреденост при мерњее на нано димензии. Метролошки принципи за индустриско добивање на нано производи. Стандарди во нанотехнологиите, основни области на стандардизацијата во нанотехнологиите.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Richard Leach Fundamental Principles of Engineering Nanometrology William Andrew 2009
2 Vladimir Murashov, John Howard Nanotechnology Standards Springer 2011
3 Günter Wilkening, Ludger Koenders Nanoscale Calibration Standards and Methods John Wiley & Sons 2006
Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 David J. Whitehouse Handbook of Surface and Nanometrology Taylor & Francis 2010
2 Wei-Hong Zhong Nanoscience and Nanomaterials: Synthesis, Manufacturing and Industry Impacts DEStech Publications, Inc 2012