Оперативни системи

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Оперативни системи
2. Код 4ФЕИТ07З013
3. Студиска програма КТИ,КХИЕ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар III/5 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Марија Календар
9. Предуслов за запишување на предметот Положени: Програмирање и алгоритми, Податочни структури и програмирање
10. Цели на предметната програма (компетенции). Запознавање со концептите на работа на оперативните системи, концептите на процеси, синхронизација на процеси, управување со меморијата, датотечни системи, управување со I/O уреди и драјвери за I/O уреди. По завршување студентите ќе имаат компетенции за: познавање на сите елементи на дизајн на еден оперативен систем; работа со команди и скрипти во командна линија на ОС; познавање и работа со процеси, нитки, комуникација меѓу процеси и нитки (IPC) преку сигнали, семафори, монитори, размена на пораки и споделена меморија; познавање и работа со елементите за управување со меморија во ОС; познавање и работа со датотечни системи во ОС; познавање и работа со ОС за управување со уреди и познавање на концепт на пишување драјвери за уреди.
11. Содржина на програмата: Организација на компјутерски системи. ОС концепти. Развој на оперативните системи. Елементи на ОС. Архитектура на ОС. Јадра на ОС. Микројадрена архитектура. Виртуелизација и видови виртуелни машини. Вовед во процеси. Процеси во ОС. Креирање и управување со процеси. Нитки. Управување со нитки. Распоредување на процеси кај едно-јадрени и повеќе-јадрени системи. Меѓупроцесна комуникација и синхронизација на процеси. Семафори. Мутекси. Монитори. Датотечни системи во ОС. Управување со меморијата. Виртуелна меморија. Влезно-излезни уреди. Модули и драјвери.
12.Методи на учење Предавања, аудиториски и лабораториски вежби
13. Вкупен расположив фонд на часови 2 + 2 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 30
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 45
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 0
16.2. Самостојни задачи 25
16.3. Домашно учење 80
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 0
17.3. Активност и учење 10
17.4. Завршен испит 90
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Лабораториски вежби
20. Начин на полагање на испитот Писмен дел: Два парцијални испити во тек на семестарот (по 90 мин) или еден писмен испит во предвидени испитни сесии (120 мин) со задачи
и
Теоретски дел: Тест прашања и проблеми (70 мин)
За време на испитот делумно е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки, но не е дозволено користење калкулатор, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Andrew S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, 4 Ed Pearson 2014
2 Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G. Operating systems concepts. 10th Ed. Wiley 2021
3 William Stallings Operating Systems: Internals and Design Principles, 9/e Pearson 2017
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Andrew S. Tanenbaum, Albert WoodHull Operating systems design and implementation, 3 Ed. Pearson 2006