Оптички мрежи

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Оптички мрежи

2.    Код

3ФЕИТ10Л025

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Борислав Поповски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе стекне продлабочени знаења за постојните и индни оптички мрежни технологии и стандарди. Ќе биде оспособен за планирање и проектирање на современи оптички мрежи. Ќе добие познавања за сервисите кои се реализираат преку оптичките мрежи.

11.    Содржина на програмата: Генерации на оптички мрежи, сервиси, споредба на технологиите (конкурентни технологии), WDM архитектури.  Oптичко ниво, развој на оптичките мрежи. SDH, Следна Генерација SDH,1/10/40/100 Gb Ethernet, Carrier Ethernet. MPLS/GMPLS. OTN – стандард. OTN Рамковна структура. Дизајн на WDM мрежи. WDM FTTH – оптика до дома. NG-PON, WDM-PON. Фотонски пакетски комутации, комутација на оптички пакети и брстови. Целосно оптички мрежи. Примери на реализација. Оптимизација на бранови должини, повеќеслојна оптимизација на сообраќај IP/MPLS/WDM. Tехно-економски анализи.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа, работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

20

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

70

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

80

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и  изработени лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Rajiv Ramaswami, Kumar Sivarajan, Galen SasakiOptical Networks: A Practical PerspectiveMorgan Kaufmann2010

2

Harry G. PerrosConnection-oriented Networks SONET/SDH, ATM, MPLS and Optical NetworksWiley & Sons2005

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

T.E.Stern, G.Ellinas, K. BalaMultiwavelength Optical Networks, Architectures, Design, and ControlCambridge University Press2009