Основи на мехатроника

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Основи на мехатроника

2.    Код

3ФЕИТ02Л017

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Михаил Дигаловски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Основи на електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите на мехатрониката како интеграција на електротехниката, електрониката и компјутерската технологија применети за управување на механички системи. Проучување и  користење на мехатронички системи.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Структура на мехатронички систем. Базични елементи на системот (сензори и трансдусери, обработка на сигнали, системи за претставување на податоци). Актуатори (пнеуматски, хидраулички, механички, електрични). Модели на мехатронички систем. Основи на дигитална лигика. Микропроесорски системи во мехатрониката (микропроцесори, влезно-излезни единици, програмабилни логички управувачи, комуникациски системи, наоѓање на грешки).

12.    Методи на учење: Интерактивни предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

5

16.2. Самостојни задачи

10

16.3. Домашно учење

90

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

100

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности 15.1 и 15.2

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Lyshevski S. E.Electromechanical systems, electric machines and applied mechatronics  

2

Bolton W.Mechatronics  

3

Stoelting H. D., Kallenbach E.Handbuch elektrishe kleinantriebe  

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

А.Е. Фицџералд, Чарлс Кингсли Помладиот, Стефан Д. УмансЕлектрични машини. (шесто издание)McGraw-Hill Science/Engineering/Math