Основи на обновливи извори на енергија

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Основи на обновливи извори на енергија
2. Код 4ФЕИТ02З018
3. Студиска програма ЕЕС,ЕАОИЕ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар III/5, IV/7 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Влатко Стоилков
9. Предуслов за запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции). Студентот ќе се здобие со основни предзнаења поврзани со искористувњето на обновливите извори на енергија и конверзијата на енергијата од различните видови ОИ во електрична.
11. Содржина на програмата: Генерални аспекти и споредба на конвенционалните и обновливите извори на енергија (ОИЕ). Видови ОИЕ.Основни елементи на конверзијата на енергијата од различните ОИЕ. Топологија на системите за ОИЕ. Основи на искористувањето на енергијата на сонцето. Биомасата како ОИЕ. Хидроенергија – водени текови, тидална и енергија на бранови. Енергија на ветрот. Горивни ќелии. Аспекти на мрежна и автономна работа на системите за ОИЕ. Хибридни системи на ОИЕ. Влијание на ОИЕ врз животната средина. Економика на ОИЕ.
12.Методи на учење Предавања, вежби (А+Л), домашни задачи, тимска и самостојна работа
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 1 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 30
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 5
17.2. Семинарска работа/проект 10
17.3. Активност и учење 5
17.4. Завршен испит 80
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовност на настава, завршени лабораториски вежби и домашни/проектни задачи
20. Начин на полагање на испитот Писмено, со опфатени теоретски прашања (60%) и проблемски задачи (40 %)
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Студентска анкета
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 G. N. Tiwari Основи на обновливи извори на енергија Alpha Science International, Ltd 2007