Практикум по проектирање електронски кола

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Практикум по проектирање електронски кола

2.    Код

3ФЕИТ05Л030

3.    Студиска програма

КХИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

Д-р Јосиф Ќосев

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Разбирање на техничките спецификации. Избор на компоненти. Погодност за тестирање и дебагирање. Електромагнетна компатибилност. Употреба на CAD алати за симулација и проектирање плочка. Генерирање документација за производство. Составување плочка и тестирање.

11.    Содржина на програмата: Од идеја до реализација. Анализа на спецификациите. Избор на физички компоненти. Пребарување по Интернет и локални добавувачи. Поставување на работна околина во CAD. Дефинирање библиотеки. Внесување ел. шема. Врска меѓу библиотеките на шемата и физичките компоненти. Проверка на шемата. Симулација. Вовед во производство на печатени плочки. Поставување на компонентите на плочката. Автоматско и рачно поврзување (рутирање). Прашања од EMC. Подготовка на податоци за производител. Поставување на комонентите и лемење. Конечно тестирање.

12.    Методи на учење: Презентации со примери, лабораториски вежби, проекти

13.    Вкупен расположив фонд на часови

0 + 0 + 3 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

0

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

15

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

40

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

30

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Изработени лабораториски вежби/ проектна задача

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Daniel SchöniSchaltungs- und Leiterplattendesign im DetailISBN 978-3-7392-1871-72016