Претприемништво

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Претприемништво

2.    Код

3ФЕИТ11Л002

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

проф. д-р Атанас Илиев

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Оспособен(а) за започнување и водење на мал бизнис (избор на бизнис идеја, развивање на бизнис модел, генерирање на старт-ап финансии, развој на маркетинг и продажен план, изнаоѓање на ресурси, итн) развивање на иницијативност, иновативност, проактивност, самодоверба, преземање на пресметан ризик, и сл.

11.    Содржина на програмата: Вовед во претприемништво; Важноста на претприемништвото за општествено економскиот развој; Карактеристики на претприемачот; Одлука за започнување на сопствен бизнис (генерирање на бизнис идеи; селекција на најдобра бизнис идеја); Маркетинг (основни поими, суштина и базична анализа на пазарот; важноста на брендовите); Принципи на развој на нов производ / услуга; Развој на бизнис модел; Основни елементи на менаџирањето на микро и мали фирми; Важноста на менџментот со човечки ресурси во малите фирми; Финансирање на бизнисот; Правни аспекти при отварање на нов бизнис; Како да ги продадам моите производи / услуги?; Развој на целиот екосистем за поддршка на претприемништвото во Република Македонија

12.    Методи на учење: а) интерактивни предавања; б) гости предавачи; в) решавање на случаи; г) презентации од студенти; д) аудиторни вежби; ѓ) видео филмови; е) домашна задача

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 1 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

60

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

30

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирана семинарска работа (проект) и присутност > 60%

20.  Начин на полагање на испитот

Преку два парцијални писмени испити (времетраење по 2 часа секој) или завршен писмен испит на целиот наставен материјал од предметот (времетраење 2 часа). Студентот треба да изработи семинарска работа и истата да ја предаде до крајот на семестарот во кој се слуша предметот.
Во конечната оценка влегуваат поените од парцијалните испити/завршниот испит и изработената семинарска работа.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти или белешки од било било вид, мобилен телефон, таблет или друг електронски уред

21.   Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Aнкети и други форми на континуирана евалуација

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Р. Поленаковиќ,     Со соработниците Како до сопствен бизнис? (2 издание) НЦРИПУ принт 2012

2

Стив Мариоти Каролин Глакин Претприемаштво и управување со мали бизниси АРС Ламина -2012

3

Р.Д Хисрич М.П.Питерс Д.А. Шеферд Претприемаштво АРС Ламина -2012

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ричард Луек Алфред Озборн помладиот Ричард Луек Алфред Озборн помладиот Претприемачки алатки Европа 92 – Кочани 2013

2

Џон Бесан Џо Тид Иновација и претприемаштво АРС ЛАмина 2012

3

Ric Ries The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Crown Business 2011