Принципи на управување со квалитет

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Принципи на управување со квалитет

2.    Код

3ФЕИТ03Л009

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

Д-р Марија Чундева-Блајер

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Осознавање на основите и принципите на управување со квалитет, основите на стандардите (пред се на ISO 9001), како и математичките основи за проучување на квалитетот.

11.    Содржина на програмата: Историја и развој на управувањето со квалитет. Квалитет – основни поими. Стандарди за квалитет ИСО 9001. Управување со вкупен квалитет. Математички основи – преглед на основните статистички поими и концепти. Вовед во дијаграмите за управување со квалитет. Специјални дијаграми за управување со квалитет. Спецификација на гранични вредности, толеранција и сродни техники. Управување со процеси. Експерименти во индустријата. Синтеза на робусни системи. Доверливост. Прифатливост на примероци.

12.    Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 1 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

15

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

15

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и вежбите

20.    Начин на полагање на испитот

Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, во времетраење од 90 минути), тестови кои се спроведуваат во текот на часовите. За студентите кои ги положиле парцијалните испити, се спроведува завршен устен испит преку презентација и одбрана на проектна работа (времетраење 60 минути). Во конечната оценка влeгуваат поените од парцијалните испити, тестовите и завршниот устен испит и бодови од присуство на часови.
Во предвидените испитни сесии се полага писмен испит (времетраење 120 минути). За студентите кои го положиле писмениот испит, се спроведува завршен устен испит преку презентација и одбрана на проектна работа (времетраење 60 минути). Во конечната оценка влегуваат поените од писмениот испит, тестовите и завршниот устен испит.
Студентот треба да изработи и одбрани проектна работа

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Hoyle, David ISO 9000 Quality Systems Handbook Butterworth-Heinemann 2001

2

Harrison, M. Wadsworth Modern Methods for Quality Control and Improvement John Wiley 2003

3

Allen, T. Theodore Introduction To Engineering Statistics and Six Sigma Springer 2006

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

ISO, IEC, EN Меѓународни стандарди за квалитет и оценка на сообразност ISO, IEC, EN