Проектен менаџмент

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Проектен менаџмент

2.    Код

3ФЕИТ04З019

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Вангел Фуштиќ

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Организиран и научен пристап на изучување на проектите и практични вештини за нивно планирање, организирање, водење и контролирање. Оспособеност за селекција и техно-економска проценка на проектите.

11.    Содржина на програмата: Дефинирање на терминот проект. Основни карактеристики на проектите. Проектен менаџмент. Фази на проектниот менаџмент. Проектна потреба и мисија на проектот. Проектни параметри. Проектно планирање. Бизнис план. Организација на проектите и проектни тимови. Проект менаџер. Водење и контрола во проектите. Економски аспекти на проектите. Технички аспекти на проектите. Проектно портфолио. Проектен менаџмент на реални проекти. Учење од проектите.

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби, посета на реални проекти во ЕЕ, стручни предавања од практиката, самостојна изработка на проектен и бизнис план.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

35

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 49 бодови

5 (пет) (F)

од 50 до 59 бодови

6 (шест) (E)

од 60 до 69 бодови

7 (седум) (D)

од 70 до 79 бодови

8 (осум) (C)

од 80 до 89 бодови

9 (девет) (B)

од 90 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Изработка на бизнис/проектен план

20.  Начин на полагање на испитот

Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити ( во времетраење од 120 минути).
Во предвидените испитни сесии се полага писмен испит (времетраење 120 минути). За студентите кои ги положиле парцијалните испити/писмениот испит може да се спроведе завршен устен испит. Во конечната оценка влагуваат поените од парцијалните/писмени испити, активности и завршниот устен испит.
За време на испитот (не) е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред

21.  Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22    Метод на следење на квалитетот на наставата

Студентски анкети и самоевалуација.

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Група автори – ПМИ (САД) Книга на знаење за проектен менаџмент Институт за проектен менаџмент – САД 2010

2

Мајкл Кампбел Проектен менаџмент АЛФА (САД) 2011

3

Харолд Керзнер Проектен менаџмент Џон Вилеј и синови 2001

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Драган Милошевиќ Алатки за проектен менаџмент Џон Вилеј и синовите 2003

2

Кети Лејк Совладување на проектен менаџмент Торогуд 1997

3

Финаншиал тајмс – автори Пишување на бизнис план Пирсон 2011