Радиотехника

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Радиотехника

2.    Код

3ФЕИТ05Л032

3.    Студиска програма

КХИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Јосиф Ќосев, Д-р Зоран Ивановски, Д-р Томислав Карталов

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Студентот е оспособен квантитативно и квалитативно да го разбира принципот на работа на радиофреквенциските уреди, да користи техничка документација, да дизајнира решенија за симплифицирани практични проблеми од радиотехниката.

11.    Содржина на програмата: Класификација на радиобранови, фреквенциски план, типични апликации. Феномени на пропагација. Осцилаторни кола: сериски, паралелни, Q-фактор и спрегнати осцилаторни кола.  Смитови дијаграми, примена за анализа на прилагодување на импеданси. Конструкција на радиопредавателни системи, блок дијаграми. Умножувачи на фреквенција и основни модулациски кола.  Реализација на засилувач на моќност во класа “C”,“D” и “E”. VF-засилувачи со голема моќност, дигитални модулациски техники за големи моќности. Конструкција на радиоприемни системи: влезен степен, меѓуфреквенциски засилувач, коло за промена на фреквенцијата. Oсцилатори, класични и кварцно стабилизирани. PLL-кола, конструкција и перформанси. Демодулациски степен и коло за Автоматска Регулација на Засилување. Дигитални модулациски техники, основни конструкции на приемнички и предавателни бази.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби. Теренска настава и проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

0

16.3. Домашно учење

90

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските и лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Самоевалуација, анкети, интервјуа на студентите кои положиле.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Behzad RazaviRF Microelectronics Second editionPrentice Hall2012

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Dr Dragisa KrsticRadiotehnika, II izdanjeUniverzitet u Nisu2003

2

Chris BowickRF Circuit DesignNewnes1982