Руски јазик

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Руски јазик

2.    Код

3ФЕИТ12З015

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

I/1

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

9.    Предуслов за запишување на предметот

Нема

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е да ги оспособи студентите активно да се служат со соодветниот стручно-научен  руски јазик во однос на вештините: слушање, читање, зборување и пишување.

11.    Содржина на програмата: Корелација меѓу руската и македонската азбука. Запознавање преку дијалози и говорни теми. Акцент, тврди и меки согласки. Изговор на самогласките, звучни и безвучни согласки.Секојдневни зборови и изрази – лексичко-граматички материјал. Дијалози, Мојата група (текст), показни заменки. Сегашно време, текст, вежби. Дијалог- Семејство. Именки, род , број, падеж и кај именките (општо).Вежби, текст Муза. Вежби – употреба на падежите во конструкции, поделени по деклинации. Текстови: Любимое -дело это счастье , Рассказ о лесорубе, которому до всего было дело, Заменки, промена на заменките по падежи, текст – Как мы покупали собаку, вежби. Придавки, промена на придавките по падежи, кратки и полни придавски форми, вежби. Усна комуникација преку дијалози.

12.    Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење (подготовка на испит)

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 1 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

0

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

90

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

20.    Начин на полагање на испитот

Во предвидените испитни сесии се полага завршен писмен испит (со времетраење од 120 минути). За студентите кои го положиле завршниот писмен испит, може да се спроведе и завршен устен испит (со времетраење од максимум 60 минути). Во конечната оценка влагуваат поените од завршниот писмен испит, тестовите, како и завршниот устен испит (ако е спроведен)

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата