Сензори, кондиционери и уреди за аквизиција

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Сензори, кондиционери и уреди за аквизиција

2.    Код

3ФЕИТ05З034

3.    Студиска програма

КХИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Јосиф Ќосев

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Познава гама на сензори од практиката. Проценува перформанси и врши избор на кондиционер според каталошки податоци. Умее да проектира едноставни кондиционери и интелигентни сензори. Разбира значење на стандарди.

11.    Содржина на програмата: Вовед во сензорски базирани системи, карактеристики, микроелектронски сензори; отпорнички базирани сензори и кондиционери, капацитивно и индуктивно базирани сензори и кондиционери; пречки, шумови и заштита; активни сензори; специјални засилувачи и засилувачи со високи перформанси; дигитални и интелигентни сензори; полупроводнички сензори; А/Д конвертори со високи перформанси; сензорски системи и уреди за аквизиција, стандарди, пример на аквизиција со ПЛК.

12.    Методи на учење: Предавања со решавање примери, лабораториски вежби, проектна задача

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 0 + 2 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

75

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

15

17.2. Семинарска работа/проект

15

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Изработени лабораториски вежби/ проектна задача

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ramon Palas Areny Sensors and Signal Conditioning John Wiley and Sons 2001

2

Jacob Fraden Handbook of Modern Sensors Springer 2004

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

D.H. Sheingold Transducer Interfacing Handbook Analog Devices 1980

2

Randy Frank Understanding Smart Sensors Arcteh 2000

3

Walt Kester Practical Design Techniques for Sensor Signal Conditioning Analog Devices 1999