Симулациски методи во телекомуникации

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Симулациски методи во телекомуникации

2.    Код

3ФЕИТ10Л033

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Зоран Хаџи-Велков

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со техниките, методите и моделите за симулација на телекомуникациските системи (Изработка на компјутерски симулации и примена на симулација во дизајнот и анализата на телекомуникациски системи).

11.    Содржина на програмата: Методи за моделирање и симулација. Извори на грешки при симулација. Претстава на сигналите и системите во еквивалентен основен опсег. Семплирање сo иста и со различна брзина. Моделирање и симулација на линеарни системи. Линеарна и полиномна интерполација. Семплирање и квантизација на стационарни случајни процеси. Генератори на случајни броеви. Генератори на Гаусов шум. Генерирање на корелирани случајни секвенци. Монте Карло симулација. Оценка на излезни параметри од симулацијата. Квалитет на оценувач: центрираност и ефикасност. Точкеста оценка на параметри. Интервал на доверба. Хистограм. Периодограм. Оценка на однос сигнал-шум. Монте Карло оценувач во ТК системи. Оценка на веројатност на грешка. Синхронизација и калибрација на симулациите. Примери за моделирање и симулација во Matlab на извори на информација, А/Д конверзија, комуникациски канал, ТК модулатори и детектори, канални кодери и декодери.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, самостојна работа, изработка на семинарски работи

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

20

16.2. Самостојни задачи

20

16.3. Домашно учење

65

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

40

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Изработени лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

З. Хаџи-ВелковСимулациски методи во телекомуникацииинтерна скрипта 

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

М. C. Jeruchin, P. Balaban, K.S. ShanmuganSimulation of communication systemsKluwer Academic/Plenum Publishers2000

2

W. H. Tratner, K. S. Shanmugan, T. S. Rappaport, K. KosbarPrinciples of communication systems simulation with wireless applicationsPrentice Hall2004