Телевизија и видеопроцесирање

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Телевизија и видеопроцесирање

2.    Код

3ФЕИТ05З037

3.    Студиска програма

КХИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Зоран Ивановски, Д-р Томислав Карталов

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со принципите на дигитално процесирање на видео. Запознавање со принципите на телевизијата и современите дигитални телевизиски системи, од камера до телевизор. По завршувањето на курсот, студентот ќе располага со разбирање на функционирањето на уредите за аквизиција на видео, студиските уреди, како и уредите за широка потрошувачка.

11.    Содржина на програмата: 1. Вовед. Светлина и слика. Фотометрија. Колориметрија. 2. Анализа на слика. 3. Основи на аналогна ТВ. Колор ТВ-системи. 4. Дигитално видео. 5. Компресија без и со загуби.  6. Компресија на слика. DCT. JPEG 7. Компресија на видео. Естимација и компензација на движење во сцената. 8. Колоквиумска седмица. 9. Компресиски стандарди за видео. MPEG-1. MPEG-2. MPEG-4. H-264. H-265. 10. Аудиокомпресија. Основи на DAB. 11. ТВ радиодифузија. DVB систем. Мултиплексирање. Скремблирање. Модулација. 12. ТВ-приемници. FPD-дисплеи. 13. Аналогни и дигитални видео интерфејси. Компонентно видео, композитно видео, DVI, HDMI. 14. Стерео слика. 3DTV. 15. Колоквиумска седмица.

12.    Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби, подржани со презентации и визуелизација на концептите, активно учество на студентите преку тестови и задачи за решавање на час.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

90

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

20

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Изработени лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети, самоевалуација, и директни разговори со студентите.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Hervé BenoitDigital Television – Third EditionELSEVIER2008

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

John Arnold, Michael Frater, Mark PickeringDigital Television Technology and StandardsJohn Wiley & Sons, Inc.2007

2

Yao Wang, Joern Ostermann, Ya-Qin ZhangVideo Processing and CommunicationsPrentice Hall2002

3

Ulrich H. ReimersDVB—The Family of International Standards for Digital Video BroadcastingSpringer2005