Теорија на информации

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Теорија на информации

2.    Код

3ФЕИТ10З040

3.    Студиска програма

КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

II/3, III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Александар Ристески

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Математика 2

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со својствата на случајните сигнали, нивните автокорелациски функции и спектри и нивниот пренос низ телекомуникациските системи. Поставување на основен статистички модел за основните компоненти при пренос и обработка на информацијата низ телекомуникациски систем.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Веројатност. Случајни променливи. Форми на опишување на случајни променливи. Функционална трансформација на случајните променливи. Статистички ансамбл на случајни сигнали. Статистички средни вредности и нивно физичко толкување. Основни типови на распределби. Распределба на сума и производ од случајни променливи. Корелациски функции и спектри на случајни сигнали. Wiener-Khinchine-ова теорема. Постапки за експериментално одредување на корелации и спектри на случајни сигнали. Корелации и спектри на некои типови на случајни сигнали. Бел Гаусов шум. Пренос на случајни сигнали низ линеарен систем за пренос. Генерален статистички модел на комуникациски систем. Поим за информаиција. Извори на информации. Ентропија. Типови на извори на информации и нивна ентропија. Информациски флукс. Ентрописко кодирање. Принципи и основни карактериски на кодовите. Основна теорема на ентропиското кодирање. Прва Шенонова теорема. Постапки за оптимално кодирање (Fano, Huffman). Ефикасност на ентропиското

12.    Методи на учење:Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на домашни задачи и изработка на семинарски работи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

10

16.2. Самостојни задачи

10

16.3. Домашно учење

85

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

17.3. Активност и учење

17.4. Завршен испит

90

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби.

20.  Начин на полагање на испитот

Во текот на семестарот, се полагаат два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, во времетраење од најмногу 90 минути) и тестови кои се спроведуваат во текот на часовите. Во конечната оценка влегуваат поените од парцијалните испити и тестовите.
Во испитните сесии се полага писмен испит (времетраење најмногу 120 минути). Во конечната оценка влегуваат поените од испитот и тестовите.
Со посебно упатство објавено пред секој испит, се уредува начинот на полагање и користењето на учебни помагала и електронски уреди за време на испитот

21.  Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.  Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

23.  Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Татјана Улчар-Ставрова Теорија на информации ЕТФ Скопје 1995