Ветрогенератори и ветрогенераторски системи

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Ветрогенератори и ветрогенераторски системи

2.    Код

3ФЕИТ02З001

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Влатко Стоилков

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Основи на обновливи извори на енергија

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе се здобие со основни предзнаења поврзани со експлоатацијата на енергијата на ветрот како обновливи извор на енергија, применетите технологии за конверзија на енергијата на ветрот во електрична и структурата на ветрогенераторските системи.

11.    Содржина на програмата: Ветрот како обновлив извор на енергија. Компоненти на ветрогенераторите. Состав и структура на ветро¬генераторските системи. Копнени и вонкопнени ВГС. Одлики на електричните машини наменети за ветрогенераторски системи. Ветрогенератори со активна и пасивна регулација. Ветрогенераторски системи со директно и индиректно погонување. Управување на ветрогенераторите. Динамика на ветрогенераторте. Предности и недостатоци на мрежно поврзани и автономни ВГС. Интеракција на ВГ и електроенергетскиот систем. Ветерни полиња. Влијанија на искористувањето на енергијата на ветрот врз околината Економика на енергијата на ветрот..

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби , семинарски трудови, тимска и самостојна работа

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

5

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

80

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

редовно посетување на предавањата, аудиториските и лабораториските вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Sathyajith MathewWind Energy Fundamentals, Resource Analysis and EconomicsSpringer2006

2

R. Gasch, J. TweleWind Power Plants Fundamentals, Design, Construction and OperationJames&James2002