Вовед во електроенергетски системи

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Вовед во електроенергетски системи

2.    Код

3ФЕИТ09З004

3.    Студиска програма

КСИАР, КТИ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Александра Крколева Матеска

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на основни знаењa за електроенергетскиот систем. Разбирање на начинот на пренос, дистрибуција и снабдување на електрична енергија.

11.    Содржина на програмата: Облици на енергија и нивна трансформација во електрична енергија. Основни концепти  во електроенергетските системи (ЕЕС) – еднонасочни и наизменични системи.Трифазни ЕЕС. Моќност и енергија. Структура на ЕЕС – основни карактеристики на системите за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија. Искористување на електрична енергија.Електроенергетски дејности и основни принципи на снабдување. Основни карактеристики на нисконапонски електроенергетски инсталации.  Основни карактеристики и моделирање на елементите на ЕЕС. Надземни и кабелски водови, нивни карактеристики и примена. Пад на напон, загуба на моќност загуба на моќност во елементите на ЕЕС.Проблем на распределба на моќности во ЕЕС. Основни претпоставки за решавање на распределба на моќности во ЕЕС. Потреба од регулација на фреквенција и регулација на напони во ЕЕС. Интерконектирани ЕЕС – основни поими и дефиниции.

12.    Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.  Начин на полагање на испитот

Испитот се полага преку два парцијални испита (по 120 min) или завршен испит (120 min).
Студентот треба да ги изработи предвидените домашни задачи и проекти и да ги предаде според објавената динамика на веб страницата за предметот.
Полагањето на парцијалните испити/завршниот испит се состои од теоретски прашања и задачи. Завршната оценка се определува врз основа на поените добиени од испитите, домашните задачи и проектите, според соодветни тежински коефициенти.
За време на испитот не е дозволено користење литература во печатена или електронска форма, како и мобилен телефони, таблети или кој било друг електронски уред. Употреба на калкулатор е дозволена, но не е дозволено користење на мобилни телефони, таблети или слични електронски уреди

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

В. Стрезоски Основи на електроенергетика ФТН – Нови Сад 1996

2

Р. Ачковски Преносни и дистрибутивни системи ЕТФ – Скопје 1996

3

A. von Meier Electric Power Systems IEEE Press, John Wiley & Sons 2007

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Р. Ачковски, М. Тодоровски Збирка задачи од областа на преносните и дистрибутивни системи ФЕИТ – Скопје 2007

2

S. W. Baume Electric Power System Basics IEEE Press, John Wiley & Sons 2007