Курс за вовед во програмирање Code@FEIT 2019

Code@FEIT 2019 е курс со тема за вовед во програмирање наменет првенствено за идните студенти на Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) без претходно програмерско искуство, како и за сегашни студенти на ФЕИТ кои сметаат дека би имале корист од посетување на курсот, но исто така и за сите оние кои би сакале да се запознаат со основите на програмирањето. За повеќе информации и пријавување пратете e-mail на codeatfeit@feit.ukim.edu.mk....

LabVIEW академија

Во 2014. година Факултетот за електротехника и информациски технологии за првпат го имплементираше програмот „Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (LabVIEW) академија” и со тоа стана првата научно – образовна институција во Република Македонија која е лиценцирана за обука на студенти за работа со развојната програмска платформа LabVIEW. Со имплементирање на овој програм, студентите од ФЕИТ се здобија со можност за совладување...

Palo Alto Networks

ФЕИТ e дел од академската мрежа на Palo Alto Networks, светскиот лидер во областа на безбедност на ИКТ системи. Главниот бизнис на Palo Alto Networks се напредни firewall – и дизајнирани за мрежна безбедност, видливост и грануларна контрола на мрежна активност базирани на идентификација на ниво на апликација, корисник или содржина. Компанијата произведува и решенија...

Летна школа „Дизајн на вградливи микрокомпјутерски системи“

Летната школа „Дизајн на вградливи микрокомпјутерски системи“ за прв пат се одржа во Скопје во рамките на меѓународниот DАAD проект „Embedded system design” во 2011. година. Поради големиот интерес што таа го предизвика, Институтот за електроника, под раководство на проф. д-р Јосиф Ќосев, продолжи да ја организира школата секоја година, во првата седмица по завршување на јунскиот испитен рок. Оттогаш...

Летна школа Мултимедиски технологии

Летната школа Мултимедиски технологии има за цел да им овозможи на студентите од завршните години проширени теоретски и практични знаења во областа на мултимедиските технологии. Таа е организирана од Институтот за електроника и традиционално се одржува пред почетокот на зимскиот семестар, а за прв пат беше организирана во 2015. година.    Програмата е комбинација од стручни предавања, лабораториски вежби...

Соработка меѓу ФЕИТ и ITU (International Telecommunication Union)

ФЕИТ има континуирана соработка со ITU (International Telecommunication Union), најголемата организација за телекомуникации во светот, составен дел од Организацијата на Обединетите нации (ООН), во проектот на ITU CoE (Centre of Excellence) за градење на капацитетот за телекомуникации во глобални рамки преку глобалната CoE мрежа на ITU. Раководител на проектот меѓу ФЕИТ и ITU е проф. д-р Тони Јаневски, и тоа во трите циклуси: 2009 – 2014, 2015 – 2018,...