СООПШТЕНИЕ за креирани електронски адреси на студентски сервер

Последна измена: септември 23, 2019

Почитувани колеги од прва година,

Ве известуваме дека ви се креирани електронските адреси на студентски сервер за електронска пошта и корисничка сметка на порталот за електронско учење:

http://e-kursevi.feit.ukim.edu.mk

До серверот за електронска пошта може да се пристапи преку веб-адресата:

https://smail.feit.ukim.edu.mk/

Електронските адреси се во форма <studiska_nasoka><broj_indeks>@feit.ukim.edu.mk, кај што <broj_indeks> е бројот на индексот без косата црта (на пример, студент запишан на насоката „Телекомуникации и информациско инженерство“ со број на индекс 26/2018 би имал адреса tkii262018@feit.ukim.edu.mk). Иницијалната лозинка е поставена да биде матичниот број на студентот, а студентите ќе можат да ја сменат преку веб-интерфејсот.

Количината на меморија дoделeна на секој корисник изнесува 1GB(еден гигабајт).

За најавување на порталот за електронско учење http://e-kursevi.feit.ukim.edu.mk ќе се користат студентските факултетски електронски адреси со соодветните лозинки.

Доколку наидете на проблеми контактирајте нa: e-admin@feit.ukim.edu.mk