Оглас за пракса во Македонски Телеком

Рок на аплицирање до: 06.09.2019

Македонски  Телеком има потреба од студенти за обавување на платена пракса од максимум една година со полно работно време од 08:00 до 16:00 часот. Истите ќе бидат ангажиран за следниве активности:

1) Практикантот што ќе работи на процесирање, поддршка на налози кон Мелон, во Неткрекер /САП:

– распределба, доделување на налози на екипите

– затварање на Work Item – Splicing in ODCO

– промена на физичка патека

– прием на CPE опрема во SAP и физички доделување на истата на екипите

– изработка на извештај на завршени налози на техничарите

– терминирање налози каде што корисникот се откажува од инсталацијата

2) Практикантот што ќе работи на процесирање, поддршка на управување со ЦПЕ, во Неткрекер /САП:

– Попис на CPE опрема

– Проверка и ослободување на CPE опрема во апликации sCRM, NC и SAP

– Ажурирање на податоци за сериски броеви на контролирани CPE уреди

– Внес на нарачки во sCRM, миграции во FTTH

– Припрема за расход на CPE опрема

3. Практиканти кои ќе бидат ангажирани на пракса во  CSOD  ќе треба да ги реализираат следниве активности:

  • Реализира техничка поддршка на второ ниво на технички услуги за отстранување на пречки и обезбедување на сервиси кон корисниците за портфолио на стандардни сервиси
  • Испитува, решава и затвора пречки опфатени со процесот на автоматска дијагностика
  • Реализира испитување и отстранување на пријавени пречки на второ ниво на техничка поддршка за кориснички стандардни  сервиси
  • Работи во системите за менаџирање со активна и пасивна пристапна мрежа
  • Работи во апликациите за кориснички пријави, технички inventory податоци, управување со пречки.

Сите заинтересирани студенти своите биографии да ги доставуваат најдоцна до 06.09.2019. година на следната маил адреса sonja.kargova@telekom.mk со назнака – за Техника/ поддршка Мелон/поддршка ЦПЕ/ /CSOD