Дискретна математика

Објавено: декември 13, 2018

Предмет: Дискретна математика

Код: 3ФЕИТ08004

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Весна Андова

Цели на предметната програма: Да се усвојат основните поими од  комбинаторика и класична теорија на графови. Развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за учење.

Содржина на предметната програма: Основни концепти на комбинаторика. Подмножества, партиции и пермутации. Пермутациони групи и циклични индекси.  Мобиусова и инверзна формула. Линеарни рекурзии и генерирачки функции.     Вовед во теорија на графови. Репрезентација на графови.  Сврзаност, покривања и пакувања. Тежински графови. Минимално скелетно дрво. Планарност на графови. Боење на графови. Најкраток пат. Екстремална теорија на графови. Спектар на графови. Алгоритми кај графови.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A. Bondy, U.S.R. MurtyGraph TheorySpringer2008

2

Џ.Х.ван Линт, М.С. ВилсонA course in combinatoricsCambridge Univ. Press2001

3

P.J.CameronNotes on countingUniversity of London2003