Експериментални и развојни платформи за ИКТ системи

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Експериментални и развојни платформи за ИКТ системи

Код: 3ФЕИТ10007

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Владимир Атанасовски, Доц. д-р Славче Пејоски

Цели на предметната програма (компетенции): Разбирање на потребата од експериментирање во развој на ИКТ прототип решенија. Разбирање на предностите и недостатоците на релевантните платформи за развој на напредни ИКТ решенија.

Содржина на предметната програма: Потреба од тестни платформи за ИКТ системи. Достапен хардвер и софтвер за креирање демо и тест платформи (спектрални анализатори, USRP2, Sun SPOTs, TI eZ430 итн.). Програмски околини. Предности и недостатоци. Интеграција на хетерогена опрема заради тестирање на различни системски перформанси. Предизвици и нивно надминување при интеграција. Калибрација на хетерогена опрема. Проценка на опсег на работа на интегриран експериментален систем. Проценка на перформанси и скалабилност на ИКТ системи во лабораториски услови. Споредба на експериментални и симулациски/аналитички резултати. Анализа на предности и недостатоци на секој од можните пристапи. Развој на конкретни експериментални платформи за безжични мрежи (на пр. за мерење на спектрална искористеност во различни опсези, за ослушнување спектар, за динамички пристап кон спектар, за креирање мапи на радио покриеност, за користење на безжични сензорски мрежи во различни апликации итн.). Развој и тестирање на ИКТ прототип решенија. Околини за развој на мобилни апликации. Трендови. Локациски базирани сервиси. Развој и тестирање. Тестирање на ИКТ сервиси во лабораториски услови. Истражувачки предизвици во областа.

Литература:

Задолжителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Kathryn McElroy Prototyping for Designers: Developing the Best Digital and Physical Products O’Reilly Media 2017
2 Abd El Ghany Mohamed,‎ Amr Mostafa and‎ Gamal Mohamed Communication Systems Using USRP Kits Lambert Academic Publishing 2015
3 John C. Shovic Raspberry Pi IoT Projects: Prototyping Experiments for Makers Apress 2016