Електромагнетно моделирање

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Електромагнетно моделирање

Код: 3ФЕИТ06006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Весна Арнаутовски – Тошева

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со електромагнетно моделирање на преодни појави.

Содржина на предметната програма: • Преглед на нумерички методи во моделирање на електромагнетните појави.  Анализа на проблеми во фреквенциски и временски домен. Дефинирање на математички модел и основни релации. Методи на решавање на диференцијални равенки и интегрални равенки. Метода на конечни елементи. Метода на конечни разлики. Метода на моменти. Моделирање на транзиентни феномени. Преглед на развојот на методи за анализа на електромагнетни транзиенти во системи на проводници со концентрирани и дистрибуирани параметри. Високофреквентна и транзиентна анализа.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 P. Chowdhuri Electromagnetic Transients In Power Systems Wiley, N.Y. 1976
2 N.O. Sadiku Numerical techniques in electromgnetics 2nd Ed, CRC, Boca Raton 2000
3 R. Harrington, M.V. Ianoz, T. Karlsson Field computation by moment methods Wiley, N.Y. 2001