Електромагнетно моделирање

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Електромагнетно моделирање

Код: 3ФЕИТ06006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Весна Арнаутовски – Тошева

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со електромагнетно моделирање на преодни појави.

Содржина на предметната програма: • Преглед на нумерички методи во моделирање на електромагнетните појави.  Анализа на проблеми во фреквенциски и временски домен. Дефинирање на математички модел и основни релации. Методи на решавање на диференцијални равенки и интегрални равенки. Метода на конечни елементи. Метода на конечни разлики. Метода на моменти. Моделирање на транзиентни феномени. Преглед на развојот на методи за анализа на електромагнетни транзиенти во системи на проводници со концентрирани и дистрибуирани параметри. Високофреквентна и транзиентна анализа.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1P. ChowdhuriElectromagnetic Transients In Power SystemsWiley, N.Y.1976
2N.O. SadikuNumerical techniques in electromgnetics2nd Ed, CRC, Boca Raton2000
3R. Harrington, M.V. Ianoz, T. KarlssonField computation by moment methodsWiley, N.Y.2001