Енергетска ефикасност во ЕМП

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Енергетска ефикасност во ЕМП

Код: 3ФЕИТ02007

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Горан Рафајловски

Цели на предметната програма (компетенции): Со успешно завршување на овој предмет, кандидатот ќе се запознае со принципите на енергетска ефикасност во  регулираните електромоторните погони  и ќе се оспособи за самостојно дизајнирање на енергетски ефикасни електромоторни погони со променлива брзина.

Содржина на предметната програма: Вовед (Актуелност на енергетската ефикасност). Важност на електромоторните погони како потрошувачи на електрична енергија. Енергетски ефикасни електромотори. Фактор на моќност. Електромоторни погони со променлива брзина. Стандарди за мерење на енергетската ефикасност. Програми за спроведување енергетската ефикасност (светско искуство). Примери.

Литература:

Задолжителна литература      
Бр. Автор Наслов Година
1 A. de Almeida, P. Bertoldi, W. Leonhard, Energy Efficiency Improvements in Electric Motors and Drives 1997
Дополнителна литература      
Бр. Автор Наслов Година
1

Autors                                                                                                           (http://re.jrc.ec.europa.eu/

energyefficiency/motorchallenge/index

The European Motor Challenge Program                                                                                (http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/motorchallenge/index.htm)