Енергетски електронски компоненти и преобразувачи

Последна измена: јануари 6, 2020

Предмет: Енергетски електронски компоненти и преобразувачи

Код: 3ФЕИТ05008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Љупчо Караџинов

Цели на предметната програма (компетенции): Со успешно положување на овој предмет, кандидатот ќе се стекне со познавања за основните компоненти, кола и уреди кои се користат во енергетската електроника, како и компетенции за проектирање и реализација на енергетски ефикасни преобразувачи на електрична енергија и системи кои се применуваат во индустријата и домаќинствата.

Содржина на предметната програма: Класификација на енергетските електронски компоненти и преобразувачи. Преглед на модерните електронски енергетски елементи и нивните основни својства. Диодни еднофазни и повеќефазни насочувачи. Мрежноуправувани еднофазни и повеќефазни насочувачи и инвертори. Четириквадрантни насочувачи. Еднофазни и трифазни автономни инвертори. Принцип на работа на напонските и струјните инвертори и нивна основна примена. Еднонасочни преобразувачи – тиристорски чопери, снижувач на напон, повишувач на напон и универзален преобразувач. Вовед во резонантни преобразувачи. Еднонасочни, еднофазни и трифазни статички прекинувачи. Наизменични преобразувачи – регулатори на напон, преобразувачи на фреквенција со природна и присилна комутација. Матрични преобразувачи. Вовед во основните принципи на заштита на енергетските електронски компоненти и преобразувачи – разладни тела, кола за придушување, напонска и струјна заштита. Преглед на примената на системите на енергетската електроника: непрекинати извори за напојување, драјвери за dc мотори, dc серво драјвери, драјвер за индукционен мотор, уреди за загревање и ладење, var компензација, инретконекција на хидро и ветрогенератори. Оптимизација на врските кај системите од енергетската електроника.

Литература:

Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Гоце Љ. АрсовОсновни кола во енергетската електроникаинтерна скрипта, ФЕИТ–Скопје2000
2Mohan N., Undeland T, Robbins W.Power Electronics – Converters, Applications and Design, 3-rd Ed.Wiley2007
3F. L. Luo, H. Ye, M. H. RashidDigital Power Electronics and ApplicationsElsevier Academic Press2006
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1R. W. Erickson, D. Maksimovic,Fundamentals of Power electronics, 2nd editionSpringer2001
2Philip T. KreinElements of Power ElectronicsOxford University Press, New York2009
3Ewald F. Fuchs, Mohammad A.S. MasoumPower Conversion of Renewable Energy SystemsSpringer2011