Сетила и мерни преобразувачи

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Сетила и мерни преобразувачи

Код: 3ФЕИТ03014

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Вонр.проф. д-р Маре Србиновска

Цели на предметната програма (компетенции): Компетентен за развој и одржување на мерни системи за мерење на различни физички големини во мерната техника. Поврзување и користење на различни типови сетила со компјутеризирани мерни системи.

Содржина на предметната програма: Вовед во сензорски системи. Основни физички законитости и технологии на изработка на сетилата и преобразувачите. Мерни карактеристики и параметри на сетилата, статички и динамички. Поделба и типови сетила. Опис на поедини типови на сетила и преобразувачи. Силициумски сетила. Интерфејсинг. Интелигентни сензори, стандарди и протоколи. Линеаризација, Калибрација и самокалибрација на сетилата и преобразувачите.

Литература:

Задолжителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Gerard Meijer Smart Sensor Systems Wiley 2008
Дополнителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Waldemar Nawrocki Measurement Systems and Sensors Artech House 2005