Системи за менаџмент на квалитет

Објавено: декември 13, 2018

Предмет: Системи за менаџмент на квалитет

Код: 3ФЕИТ04021

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Атанас Илиев

Цели на предметната програма: Стекнување знаење за методи, техники и алатки за планирање, осигурување и контрола на квалитетот на проектите. Оспособеност за примена на системи и техники за менаџмент на квалитет во проектите и работните процеси во компаниите.

Содржина на предметната програма: Карактеристики на квалитет. Придонес на Deming, Crosby и Juran за развој на системите за менаџмент на квалитет. PDCA циклус. Мрежа на зрелост. Планирање, осигурување и контрола на квалитетот во проектите. Споредба на американскиот и јапонскиот концепт за квалитет. TQM и нулта толеранција на грашка. Систем за менџмент на квалитет на Тојота, 5S, 3M, Kazien, Just in Time. 7 алатки за контрола на квалитетот. Структура, принципи и бенефит од имплементација на ISO 900x. Правила за развој на ISO 900x документација. Чекори за воведување и успешна имплементација. Анализа на пример. Статистичка контрола на квалитетот. Lean производство.Six сигма методологија. Системи за менаџмент на квалитет и иновации.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Kennet H. Rose Project Quality Management J. Ross Publishing Inc. USA 2005

2

David Hoyle Quality Management Essential Elsevier Ltd. Oxford 2007

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Aтанас Илиев Одбрани поглавја од системи за менаџмент на квалитет со примери од пракса ФЕИТ – електронска верзија 2015

2

Избрани трудови IEEE Transaction on Engineering Management & Engineering Management Review IEEE Press 2017