Вештачка интелигенција

Објавено: декември 13, 2018

Предмет: Вештачка интелигенција

Код: 3ФЕИТ01002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Елизабета Лазаревска

Цели на предметната програма (компетенции): Да ги совлада напредните концепти на вештачката интелигенција и да го примени стекнатото знаење во различни технички и не технички области.

Содржина на предметната програма: Вовед: вештачката интелигенција и агентите, проектирање агенти, простор на еден агент, прототип апликации. Архитектура на еден агент и хиерархиска контрола: агенти, агентски системи, хиерархиска контрола, дејствување со резонирање. Резонирање со сигурност: барање решенија, резонирање со ограничувања, пропозиции и интерференција. Планирање во услови на сигурност: претставување состојби, дејствија и цели, планирање “нанапред“, регресионо планирање, планирање како проблем со ограничувања, планирање од парцијален ред. Учење во услови на сигурност: машинско учење со надгледување, основни модели, “пренагодување“ на моделот, вештачки невронски мрежи и “длабоко“ учење.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

David L. Poole, Alan K. MackworthArtificial Intelligence: Foundations of Computational AgentsCambridge University Press2017

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Стјуарт Расел, Питер НорвигВештачка интелигенција – Современ приод, Превод на македонски јазикПроект на влада на Р. Македонија2010