Соопштение за подигање документи на студентите запишани по првпат во учебната 2019/2020 година

Објавено: декември 6, 2019

Се информираат студентите запишани по првпат во учебната 2019/2020 година за задолжително подигање на дел од доставените документи при упис на Факултетот.

Документи кои се подигаат:

  1. Оригинални свидетелства од сите години
  2. Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
  3. Извод од матична книга на родени
  4. Државјанство на Република Македонија.

Подигањето на документите може да се изврши секој работен ден од 12:30 до 14:30 на шалтерите од Одделението за студентски прашања со потпишување изјава.

 

  Скопје, 6.12.2019 година

  Продекан за настава

Проф. д-р Соња Геговска-Зајкова