СООПШТЕНИЕ за запишување на примени кандидати – Втор циклус – втор уписен рок 2020/2021 година

Последна измена: септември 16, 2021

Запишувањето на примените кандидати на втор циклус студии ќе се врши од  3 до 5 март 2021 година во читалната на ФЕИТ во периодот од 12:00 до 14:00 часот.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ

1. Индекс и студентска легитимација
2. Две фотографии со димензии 3,5×4,5 cm и една 2×3 cm
3. Статистички образец ВОИ. 80А за запишување во учебната 2020/2021 год. (се подига во читалната на ФЕИТ)
4. Образец А3
Потврда за уплата на 750 евра (прва рата од 1500 евра) во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на сметката на ФЕИТ:

  •   Назив на примачот: УКИМ-ФЕИТ Скопје
  •   Банка на примачот (депонент): НБРМ
  •   Tрезорска (трансакциска) сметка: 100000000063095
  •   Трезорска подсметка (сметка на корисник): 160010428678814
  •   Приходна шифра: 723012 – 41
  •   Назнака – за упис на магистерски студии на ФЕИТ

Со потпишување на изјава, можно е студирањето да се плати на четири еднакви рати (по 375 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на сметката на ФЕИТ).

 

Скопје, 3.3.2021 година                                                                                                               Конкурсна комисија на ФЕИТ