Превклучувачки динамички системи

Објавено: декември 13, 2018

Предмет: Превклучувачки динамички системи

Код: 3ФЕИТ01013

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Весна Ојлеска Латкоска

Цели на предметната програма (компетенции): Успешното завршување на наставната дисциплина на студентите ќе им обезбеди: запознавње со динамички системи со превклучување; оспособеност за препознавање на проблеми од управување во кои примената на ваквите модели дава најдобри резултати; запознавање со условите за стабилност на ваквите системи и идеи за примена во некои нови области.

Содржина на предметната програма: 1. Вовед во превклучувачките динамички системи. 2. Математичка основа за проучување на превклучувачките динамички системи. 3. Стабилност на превклучувачки динамички системи: Стабилност на превклучувачкиот динамички систем за произволно избрани превклучувачки сигнали; Стабилност на превклучувачкиот динамички систем за предефинирани превклучувачки сигнали. 4. Управливост, набљудливост, и канонски форми кај превклучувачките управувачки системи. 5. Управување со превклучување. 6. Оптимизација на превклучувачките динамички системи. 7. Фази логички и фази-невронски превклучувачки динамички системи.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Daniel Liberzon Switching in Systems and Control Boston, MA: Birkhauser 2003

2

Zhendong Sun, Shuzhi Sam Ge Switched Linear Systems – Control and Design London: Springer 2005

3

Zhendong Sun, Shuzhi Sam Ge Stability Theory of Switched Dynamical Systems (Communications and Control Engineering) Springer 2011

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Arjan J. van der Schaft, Hans Schumacher An Introduction to Hybrid Dynamical Systems (Lecture Notes in Control and Information Sciences, 251) Springer 2000

2

R. Goebel, R. G. Sanfelice, A.R. Teel Hybrid Dynamical Systems: Modeling, Stability, and Robustness Princeton University Press 2012

3

W. Perruquetti, and J. P. Barbot (editors) Sliding Mode Control in Engineering Marcel Dekker 2002