Студентска пракса

Професори одговорни за студентска пракса по студиски програми:

                                                                                      ЕАОИЕ – д-р Михаил Дигаловски

                                                                                      ЕЕС –  д-р Јовица Вулетиќ

                                                                                      ЕЕУМ – д-р Димитар Димитров

                                                                                      КСИАР – д-р Весна Ојлеска

                                                                                      КТИ –  д-р Марија Календар

                                                                                      КХИЕ – д-р Томислав Карталов

                                                                                      ТКИИ – д-р Славче Пејоски