Термини за консултации

Доц. д-р Александра Крколева Понеделник 11:00 13:00
Четврток 10:00 12:00
Доц. д-р Андријана Кухар Четврток 13:00 15:00
Вторник 12:00 14:00
Проф. д-р Анета Бучковска Вторник 14:00 16:00
Четврток 11:00 13:00
Проф. д-р Антон Чаушевски Среда 12:00 14:00
Понеделник 12:00 14:00
Проф. д-р Аристотел Тентов Понеделник 10:00 12:00
Вторник 10:00 12:00
Проф. д-р Атанас Илиев Среда 12:00 14:00
Петок 14:00 16:00
Проф. д-р Билјана Јолевска-Тунеска Понеделник 9:00 11:00
Среда 11:00 13:00
Вон. проф. д-р Билјана Начевска-Настовска Среда 11:00 13:00
Четврток 12:00 14:00
Асс. м-р Благоја Марковски Четврток 10:00 12:00
Вторник 10:00 12:00
Проф. д-р Борислав Поповски Среда 11:00 13:00
Понеделник 13:00 15:00
Доц. д-р Валентин Раковиќ Вторник 12:00 14:00
Четврток 12:00 14:00
Проф. д-р Вангел Фуштиќ Среда 13:00 15:00
Вторник 13:00 15:00
Проф. д-р Венцеслав Кафеџиски Петок 13:00 15:00
Среда 13:00 15:00
Проф. д-р Верка Георгиева Среда 11:00 13:00
Понеделник 10:00 12:00
Доц. д-р Весна Андова Вторник 9:00 11:00
Четврток 9:00 11:00
Проф. д-р Весна Арнаутовски-Тошева Среда 10:00 12:00
Понеделник 11:00 13:00
Вон. проф. д-р Весна Борозан Среда 14:00 16:00
Вторник 12:00 14:00
Доц. д-р Весна Ојлеска Латкоска Четврток 10:00 12:00
Вторник 10:00 12:00
Вон. проф. д-р Владимир Атанасовски Вторник 12:00 14:00
Четврток 12:00 14:00
Проф. д-р Владимир Димчев Среда 10:00 12:00
Четврток 12:00 14:00
М-р Владимир Ѓоргиевски Вторник 11:00 13:00
Среда 12:00 14:00
Проф. д-р Гога Цветковски Понеделник 11:00 13:00
Четврток 14:00 16:00
Асс. м-р Горан Јакимовски Вторник 16:00 18:00
Проф. д-р Горан Рафајловски Четврток 9:00 11:00
Среда 14:00 16:00
Асс. д-р Горан Стојановски Четврток 10:00 12:00
Вторник 10:00 12:00
Пом. асс. м-р Горјан Наџински Вторник 16:00 18:00
Четврток 10:00 12:00
Доц. д-р Даниел Денковски Вторник 13:00 15:00
Петок 10:00 12:00
Вон. проф. д-р Димитар Димитров Четврток 8:00 10:00
Среда 16:00 18:00
Проф. д-р Димитар Ташковски Четврток 11:00 13:00
Вторник 11:00 13:00
Проф. д-р Елизабета Лазаревска Вторник 13:00 15:00
Четврток 11:00 13:00
Доц. д-р Живко Коколански Среда 14:00 16:00
Петок 10:00 12:00
Проф. д-р Зоран Ивановски Вторник 11:00 13:00
Четврток 12:00 14:00
Проф. д-р Зоран Хаџи-Велков Понеделник 15:00 17:00
Петок 11:00 13:00
Пом. асс. м-р Ивана Сандева Вторник 13:00 15:00
Четврток 11:00 13:00
Доц. д-р Јовица Вулетиќ Вторник 12:00 14:00
Понеделник 10:00 12:00
Јорданчо Ангелов Четврток 9:00 11:00
Понеделник 10:00 12:00
Проф. д-р Јосиф Ќосев Вторник 11:00 13:00
Среда 13:00 15:00
Вон. проф. д-р Катерина Ралева Понеделник 14:00 16:00
Четврток 18:00 20:00
Вон. проф. д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева Четврток 11:00 13:00
Понеделник 14:00 16:00
Проф. д-р Крсте Најденкоски Среда 10:00 12:00
Понеделник 10:00 12:00
Проф. д-р Леонид Грчев Вторник 14:00 16:00
Четврток 14:00 16:00
Проф. д-р Лидија Ололоска Гагоска Вторник 11:00 13:00
Среда 10:00 12:00
Вон. проф. д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска Среда 13:00 15:00
Петок 12:00 14:00
Проф. д-р Љупчо Караџинов Четврток 11:00 13:00
Вторник 13:00 15:00
Пом. асс. м-р Маја Целеска Понеделник 10:00 12:00
Среда 10:00 12:00
Доц. д-р Маре Србиновска Среда 14:00 16:00
Понеделник 12:00 14:00
Вон. проф. д-р Марија Календар Среда 10:00 12:00
Вторник 11:00 13:00
Проф. д-р Марија Кацарска Вторник 14:00 16:00
Среда 12:00 14:00
Асс. м-р Марија Марковска Четврток 10:00 12:00
Понеделник 10:00 12:00
Проф. д-р Марија Чундева-Блајер Понеделник 12:00 14:00
Среда 11:00 13:00
Вон. проф. д-р Марко Порјазоски Четврток 12:00 14:00
Вторник 12:00 14:00
Проф. д-р Миле Станковски Понеделник 12:00 14:00
Четврток 10:00 12:00
Вон. проф. д-р Мирко Тодоровски Понеделник 12:00 14:00
Среда 10:00 12:00
Доц. д-р Михаил Дигаловски Понеделник 10:00 12:00
Среда 10:00 12:00
Доц. д-р Невенка Китева Роглева Вторник 8:00 10:00
Четврток 11:00 13:00
Асс. м-р Никола Јовановски Среда 14:00 16:00
Четврток 15:00 17:00
Вон. проф. д-р Перо Латкоски Среда 11:00 13:00
Вторник 11:00 13:00
Проф. д-р Рубин Талески Четврток 14:00 16:00
Вторник 12:00 14:00
Доц. д-р Сања Атанасова Понеделник 14:00 16:00
Петок 11:00 13:00
Доц. д-р Славче Пејоски Вторник 14:00 16:00
Среда 14:00 16:00
Проф. д-р Снежана Чундева Четврток 10:00 12:00
Вторник 10:00 12:00
Проф. д-р Соња Геговска-Зајкова Четврток 12:00 14:00
Вторник 12:00 14:00
Студентски парламент на ФЕИТ Вторник 12:00 14:00
Четврток 12:00 14:00
Понеделник 12:00 14:00
Петок 12:00 14:00
Среда 12:00 14:00
Доц. д-р Томислав Карталов Вторник 15:00 17:00
Среда 13:00 15:00
Доц. д-р Томислав Шуминоски Среда 17:00 19:00
Вторник 18:00 20:00
Проф. д-р Тони Јаневски Вторник 15:00 17:00
Вторник 13:00 15:00
Доц. д-р Христијан Ѓорески Четврток 14:00 16:00
Понеделник 14:00 16:00