Државна матура и предмети од средно образование

Предмети кои се бодираат при вреднувањето на успехот од средното образование за кандидатите кои средното образование го завршиле во учебната 2019/2020 година или пред учебната 2007/2008 година и не полагале државна матура

ПРВ ПРЕДМЕТВТОР ПРЕДМЕТ
математикапо избор на кандидатите:

 • физика
 • основи на електротехника
 • информатика

Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Факултетот за електротехника и информациски технологии за кандидатите што полагале државна матура од учебната 2013/2014 до учебната 2018/2019 година

 1. За сите кандидати задолжителен екстерен испит е предметот: македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература.
 2. Прв изборен екстерен испит за кандидатите со гимназиско образование и со средно стручно образование е предметот: математика или странски јазик, а за кандидатите со средно уметничко образование е: странски јазик или филозофија.
 3. Во прегледот се дадени вториот изборен екстерен предмет и интерниот предмет, кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма:
ВТОР ИЗБОРЕН ЕКСТЕРЕНПРЕДМЕТ *ИЗБОРЕН ИНТЕРЕН ПРЕДМЕТ
еден од изборните екстерни предмети, задолжително е математика**за гимназија: без ограничување

за средно стручно образование и за средно уметничко образование:

без ограничување

* Предметите странски јазик, математика, естетика и филозофија може да се изберат доколку не се избрани како прв изборен екстерен предмет.


Листа на екстерни предмети и интерни предмети од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Факултетот за електротехника и информациски технологии за кандидатите што полагале државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година

 1. За сите кандидати задолжителен екстерен испит е предметот мајчин јазик.
 2. Во прегледот се дадени другите предмети (екстерни и интерни) кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма:
ЕКСТЕРЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ
математика

(најмалку основно ниво)

за гимназија:

 • физика, информатика или странски јазик (најмалку еден, а може и два предмета)
 • еден предмет по избор на кандидатот (еден од гореспоменатите предмети или некој друг сосема различен предмет)

за средно стручно образование:

 • физика, информатика или странски јазик (најмалку еден, а може и два предмета)
 • еден стручен предмет според образовниот профил, по избор на кандидатот (еден од гореспоменатите предмети или некој друг сосема поразличен предмет)