Државна матура и предмети од средно образование

Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Факултетот за електротехника и информациски технологии за кандидатите што полагале државна матура во учебната 2021/2022 година

 

 1. За сите кандидати задолжителен екстерен испит е предметот: мајчин јазик (македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература).
2. Изборен екстерен испит за кандидатите со:
–  Гимназиско и средно стручно образование се избира помеѓу: математика или странски јазик (англиски јазик, германски јазик, француски јазик и руски јазик),
– средно уметничко образование е: се избира помеѓу странски јазик (англиски јазик, германски јазик, француски јазик и руски јазик) или естетика/филозофија.
3. За интерните испити се бираат два предмети од:
– Листа на наставни предмети за изборниот дел на државната матура во гимназиското образование – Математика, Странски јазик (англиски, француски, германски и руски), Физика,     Хемија, Биологија, Историја, Географија, Класични јазици, Ликовна уметност, Музичка уметност, Филозофија, Социологија, Информатика – информатика со информатичка    технологија (2 + 2 часа), Македонски јазик и литература (за учениците кои наставата ја следат на албански јазик или на турски јазик)
– Листа на наставни предмети за изборниот дел на државната матура во средно стручно образование – Математика, Странски јазик (англиски, француски, германски и руски),    Физика, Хемија, Биологија, Бизнис, Историја
– Листа на наставни предмети за изборниот дел на државната матура во средно уметничко обрзование – Странски
јазик (англиски, француски, германски и руски), Историја, Филозофија, Естетика

ЕКСТЕРЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ
Математика нема ограничување

 


Предмети кои се бодираат при вреднувањето на успехот од средното образование за
кандидатите кои средното образование го завршиле во учебната 2019/2020 година, или пред
учебната 2007/2008 година и не полагале државна матура

 

ПРВ ПРЕДМЕТ ВТОР ПРЕДМЕТ
Математика по избор на кандидатите: физика, основи на електротехника, информатика

 


Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Факултетот за електротехника и информациски технологии за кандидатите што полагале државна матура од учебната 2013/2014 година до учебната 2018/2019година

 

1. За сите кандидати задолжителен екстерен испит е предметот: македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература.
2. Прв изборен екстерен испит за кандидатите согимназиско образование и со средно стручно образование е предметот: математика или странски јазик, а за кандидатите со средно уметничко образование е: странски јазик или филозофија.
3. Во прегледот се дадени вториот изборен екстерен предмет и интерниот предмет, кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма.

ВТОР ИЗБОРЕН ЕКСТЕРЕН ПРЕДМЕТ * ИЗБОРЕН ИНТЕРЕН ПРЕДМЕТ
еден од изборните екстерни предмети, задолжително е математика за гимназија: без ограничување
за средно стручно образование и за средно уметничко образование: без ограничување

 


Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Факултетот за електротехника и информациски технологии за кандидатите што полагале државна матура заклучно  со учебната 2012/2013 година

 

1. ЗА СИТЕ КАНДИДАТИ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЕКСТЕРЕН ИСПИТ Е ПРЕДМЕТОТ МАЈЧИН ЈАЗИК.
2. Во прегледот се дадени другите предмети (екстерни и интерни) кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска     програма.

ЕКСТЕРЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ
Математика (најмалку основно ниво)

за гимназија:
–  физика, информатика или странски јазик (најмалку еден, а може и два
предмета)
–  еден предмет по избор на кандидатот (еден од гореспоменатите
предмети или некој друг сосема различен предмет)
за средно стручно образование:
– физика, информатика или странски јазик (најмалку еден, а може и два
предмета)
–  еден стручен предмет според образовниот профил, по избор на
кандидатот (еден од гореспоменатите предмети или некој друг сосема
поразличен предмет)