Конкурс и квоти

К О Н К У Р С за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022.

Број на слободни места за запишување во вториот уписен рок во учебната 2021/2022 година:

Студиска програма Државна квота Квота со школарина
Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија 28 30
Електроенергетски системи 50 10
Електроенергетика, управување и менаџмент 52 10
Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика 1 30
Компјутерски технологии и инженерство 21 30
Компјутерско хардверско инженерство и електроника 44 10
Телекомуникации и информациско инженерство 38 10