Конкурс и квоти

К О Н К У Р С за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 се очекува да биде објавен од страна на Министерство за образование и наука на Р.С. Македонија.

Квотите кои се предложени од нашиот факултет за конкурсот за запишување на студенти во прва година на прв циклус студии, во учебната 2021/2022 година се следните :

Студиска програма Државна квота Квота со школарина
Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија 60 30
Електроенергетски системи 60 10
Електроенергетика, управување и менаџмент 60 10
Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика 60 30
Компјутерски технологии и инженерство 80 30
Компјутерско хардверско инженерство и електроника 60 10
Телекомуникации и информациско инженерство 60 10