Конкурс и квоти

Конкурс и квоти за запишување студенти на прв циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2019/2020 година

Во согласност со Конкурсот за запишување на студенти на додипломски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на Факултетот за електротехника и информациски технологии, на 29 и 30.8.2019 година ќе се врши пријавувањето во првиот уписен рок.

Кандидатите ќе можат да се пријавуваат во читалната на Факултетот во термин од 08:30 до 15:00 часот.

На Факултетот за електротехника и информациски технологии, во учебната 2019/2020 година во првиот уписен рок во редовни студии ќе можат да се запишат студенти во следните студиски програми со соодветни квоти:

Студиска програма (8 семестри) Државна квота Цена (еур) Квота кофинан. Цена (еур) Вкупно
Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) 80 200 30 400 110
Електроенергетски системи (ЕЕС) 60 200 30 400 90
Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ) 60 200 30 400 90
Компјутерски системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) 60 200 30 400 90
Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) 100 200 30 400 130
Компјутеско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ) 60 200 30 400 90
Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ) 60 200 30 400 90
ВКУПНО студенти 480   210   690