Конкурс и квоти

К О Н К У Р С за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023

Број на слободни места за запишување во првиот уписен рок во учебната 2022/2023 година:

Студиска програма Државна квота Квота со школарина
Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија 60 30
Електроенергетски системи 60 10
Електроенергетика и проектен менаџмент 60 10
Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика 60 30
Компјутерски технологии и инженерство 80 30
Компјутерско хардверско инженерство и електроника 60 10
Телекомуникации и информациско инженерство 60 10