Пријавување

Пријавувањето на кандидатите за упис на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2019/2020 година во вториот уписен рок ќе се врши на 12 и 13.9.2019 година.

КАДЕ: Во читалната на Факултетот

КОГА: Во термини од 08:30 до 15:00 часот.

Пред поднесување на документите на ФЕИТ, кандидатите е неопходно да извршат електронско пријавување преку системот IKNOW на УКИМ.

Системот IKNOW е  отворен за пријавување во првиот уписен рок.

Потребно е да се регистрирате и да ja пополните електронската пријава.

Упатство за електронско пријавување

Пред поднесувањето на документи за упис, кандидатите ЗАДОЛЖИТЕЛНО ги пополнувааат податоците ЕЛЕКТРОНСКИ преку online Порталот за идни студенти на универзитетот УКИМ www.upisi.ukim.mk.

Најпрво треба да отворите кориснички профил следeјќи го линкот „Регистрирај се“, дури и ако сте се регистрирале во минатите уписни рокови, бидејќи корисничките имиња се избришани. Откако еднаш ќе отворите кориснички профил, следниот пат употребете го своето корисничко име и лозинка за да се најавите на системот – не отварајте нов профил. Пријавата можете да ја менувате во целост сè до поднесување на документите на деновите на упис.

Порталот овозможува автоматско генерирање на дел од потребните документи: интерен пријавен лист, универзитетски пријавен лист, изјава за национална припадност, изјава за неподигање на документи и преглед на пополнета уплатница, врз база на внесените податоци на кандидатот.

Со користење на Порталот, кандидатите имаат можност да избегнат евентуални грешки во пополнувањето на податоците, можат да ги менуваат внесените податоци до денот на уписот, а сите автоматски генерирани документи може да си ги отпечатат дома и само да ги донесат на Факултетот на денот на уписот.

Потребни документи при пријавување

 • Пријава за запишување(образец А1)
 • административна такса од 50 денари (Список на општини со ознаки)
 • oригинални свидетелства од сите класови*
 • Документ за положена државна матура (Оригинално свидетелство за завршено средно образование)*
 • Извод од матична книга на родените (оригинал) + копија од извод од матична книга на родените
 • Доказ за државјанство на Р. Македонија (уверение или решение)
 • Уплатница за уплатени 300 денари на жиро сметка на Факултетот за електротехника и информациски технологии
 • Интерен пријавен лист и универзитетски пријавен лист (се печати од електронската пријава) – IKnow
 • Изјава за национална припадност(се приложува само ако во свидетелствата и дипломите не е наведена националната припадност) (се печати и од електронската пријава)
 • Изјава за неподигање документи (се печати и од електронската пријава)
 • Дипломи што евентуално биле освоени во текот на средното образование согласно точка 2 од одлуката за Стипендии за идните студенти на ФЕИТ.

*) Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, се препорачува кандидатите претходно да направат копии заверени на нотар од своите документи.

Документи и линкови

1. Информации и упатство за електронското пополнување на пријавите на УКИМ