Пријавување

Пријавувањето на кандидатите за упис на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2020/2021 година во третиот уписен рок ќе се врши на 28.9.2020 година.

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, кандидатите е неопходно да извршат електронско пријавување преку системот IKNOW на УКИМ.

Системот IKNOW  за пријавување во третиот уписен рок е отворен.

Потребно е да се регистрирате и да ja пополните електронската пријава.

Упатство за електронско пријавување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, кандидатите ЗАДОЛЖИТЕЛНО ги пополнувааат податоците ЕЛЕКТРОНСКИ преку online Порталот за идни студенти на универзитетот УКИМ www.upisi.ukim.mk.

Најпрво треба да отворите кориснички профил следeјќи го линкот „Регистрирај се“, дури и ако сте се регистрирале во минатите уписни рокови, бидејќи корисничките имиња се избришани. Откако еднаш ќе отворите кориснички профил, следниот пат употребете го своето корисничко име и лозинка за да се најавите на системот – не отварајте нов профил. Пријавата можете да ја менувате во целост сè до поднесување на документите на деновите на упис.

Порталот овозможува автоматско генерирање на дел од потребните документи: интерен пријавен лист, универзитетски пријавен лист, изјава за национална припадност, изјава за неподигање на документи и преглед на пополнета уплатница, врз база на внесените податоци на кандидатот.

Со користење на Порталот, кандидатите имаат можност да избегнат евентуални грешки во пополнувањето на податоците, можат да ги менуваат внесените податоци до денот на уписот, а сите автоматски генерирани документи може да си ги отпечатат дома и само да ги донесат на Факултетот на денот на уписот.

Потребни документи при пријавување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронската пошта

(upisi-feit@ukim.edu.mk) и дополнително прикачување на скенираните документи на последниот чекор во електронската пријава од iKnow-системот.

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Во прилог на приjавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:

Факултетот за електротехника и информациски технологии дополнително ќе ги објави  роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поднесат оригиналните документи за пријавување и за запишување.

Документи и линкови

1. Информации и упатство за електронското пополнување на пријавите на УКИМ