Рокови

 прв роквтор роктрет рок
Електронско пријавување на кандидатите во iKnow системотОд  6 јули 2020
Пријавување на кандидатите31.8 и 1.9.202015. и 16.9.202028.9.2020
Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование(прелиминарна ранг – листа)3.9.202018.9.2020 
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)7.9.202021.9.2020 
Запишување на кандидатите10. и 11.9.202025.9.202030.9.2020

НАПОМЕНА:

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, го губи право­то на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти – грешки направени при пресме­тувањето на бодовите и се упатува до деканатската управа на факултетот. Решението на управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.

Забелешка:

По реализација на првиот уписен рок, за непополнетите места на факултетот, односно студиските програми, Универзитетот ќе објави број на слободни места за запишување во вториот уписен рок во учебната 2020/2021 година.