Рокови

  прв рок втор рок трет рок
Електронско пријавување на кандидатите во IKnow системот Од  јули 2019
Пријавување на кандидатите 29 и 30.8.2019 12 и 13.9.2019 25.9.2019
Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование(прелиминарна ранг – листа) 3.9.2019 16.9.2019  
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 6.9.2019 20.9.2019  
Запишување на кандидатите 11.9.2019 24.9.2019 30.9.2019

НАПОМЕНА:

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, го губи право­то на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти – грешки направени при пресме­тувањето на бодовите и се упатува до деканатската управа на факултетот.Решението на управата по приговорот е конечно.Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.

Забелешка:

По реализација на вториот уписен рок, за непополнетите места на факултетот, односно студиските програми, Универзитетот ќе објави број на слободни места за запишување во третиот уписен рок во учебната 2019/2020 година.