Рокови

Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование

прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 31.8. и 1.9.2021 16 и 17.9.2021 28.9.2021
Објавување резултати од успехот
од средно образование
(прелиминарна ранг-листа)
3.9.2021 20.9.2021
Објавување решение за прием на
кандидатите (конечна ранг-листа)
7.9.2021 24.9.2021
Запишување на кандидатите 10. и 13.9. 2021 27.9.2021 30.9.2021


Забелешка:
По реализацијата на вториот уписен рок, за непополнетите места на факултетот, односно студиските програми, на web страната на ФЕИТ ќе биде објавен бројот на слободни места за запишување во третиот уписен рок во учебната 2021/2022 година.